Det melder Fiskeridirektoratet. Dette innebærer at norsk totalkvote for 2021 nå utgjør 413 635 tonn, og det vil si en kvoteøkning på cirka 4 prosent.

Næringen ville skyve kvantumet til 2022

Fiskeribladet omtalte forrige fredag at at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen åpnet for å refordele det ubenyttede tredjelandskvantumet inneværende år - til tross for at næringen har bedt om at kvantumet flyttes til neste år. Ministeren sa da følgende:

– Jeg har registrert at flere har tatt til orde for å overføre disse kvotene til 2022. Dersom myndighetene skulle ha overført disse kvotene, måtte vi ha avviklet kvoteoverføringsordningen på fartøynivå. Dette er ikke aktuelt nå, da næringen selv har bedt om fleksibilitet til å tilpasse seg markedssituasjonen gjennom denne kvoteoverføringsordningen, sa ministeren.

Åpen gruppe

I meldingen direktoratet har lagt ut fredag der det redegjøres for refordelingen, opplyses det at fartøy som omfattes av kystfiskeordningen kan fiske et kvotetillegg på 8 tonn pr. fartøy i gjeldende regulering. På bakgrunn av tidligere års overfiske av avsetningen, øker ikke kvotene på fartøynivå, men avsetningen øker med 144 tonn (4 prosent).

Avsetning til åpen gruppe blir nå 25 314 tonn (6,12 prosent av norsk totalkvote). Som følge av tidligere års overfiske av gruppekvoten, øker ikke kvotene på fartøynivå, men gruppekvoten øker med 979 tonn (4 prosent), skriver direktoratet.

Lukket gruppe under 11 meter

De fleste fartøyene under 11 meter hjemmelslengde har overregulerte garanterte kvoter. Fartøygruppen er overregulert med cirka 5000 tonn i gjeldende regulering.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det nå innføres mulighet for kvoteoverføring på fartøynivå også i denne fartøygruppen, og da faller grunnlaget for overregulering bort. Dette innebærer at gruppekvoten øker med 2171 tonn (4,4 prosent), mens fartøykvotene er bortimot uendret, viser direktoratet til.

Det blir noe kvoteøkning for fartøy med største lengde over 11 meter som har lavere eller ingen overregulering.

Kvoteøkningen er fordelt på fartøygruppene etter gjeldende fordelingsnøkler, og nye forskriftskvoter og justerte kvoter fremgår av tabellen nedenfor:

Fartøygrupper Forskrifts-kvoter 2021 Nye forskrifts-kvoter 2021 Overføringer på fartøynivå Over-føringer på gruppenivå Over-føringer på totalkvote-nivå Nye justerte kvoter 2021
Trål totalt 121 171 126 245 2 656 -560 -1 291 127.050
Gruppekvote torsketrål 120 421 125 495 2 636 -522 -1 291 126.318
Gruppekvote seitrål 750 750 20 -38 732
Konvensjonelle fartøygrupper totalt 262 416 273 198 1 898 2 247 -2 743 274.600
Lukket gruppe: 205 097 213 518 1 456 2 628 -2 391 215 211
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 49 143 51 314 16 627 -617 51.340
Fartøy 11-14,9 meter hjemmelslengde 53 226 55 493 721 1 249 -643 56.820
Fartøy 15-20,9 meter hjemmelslengde 50 552 52 854 461 134 -654 52.795
Fartøy 21-27,9 meter hjemmelslengde 36 906 38 587 258 618 -477 38.986
Ferskfiskordning lukket gruppe 15 270 15 270 15 270
Konvensjonelle havfiskefartøy 32 984 34 366 442 -381 -352 34.075
Åpen gruppe: 24 335 25 314 25 314
Fartøy åpen gruppe 22 465 23 444 23 444
Ferskfiskordning åpen gruppe 1 870 1 870 1 870
Bonus levendelagring 2 500 2 500 2 500
Forskning og undervisning 969 969 969
Rekreasjons- og ungdomsfiske 7 000 7 000 7 000
Kystfiskeordningen 3 579 3 723 3 723
Totalt 397 635 413 635 4 554 1 687 -4 034 415.842

Overreguleringen fremgår av tabellen nedenfor:

Hjemmels- lengde Største lengde
Overregulering i gjeldende regulering Overregulering i ny regulering
Under 11 m Under 11 m 12 % 7,50 %
11-12,9 m 6 % 3,75 %
13-14,9 m 3 % 1,88 %
Over 15 m 0 % 0 %

For de øvrige fartøygruppene tildeles kvoteøkningen i sin helhet på fartøynivå, skriver direktoratet.

Nye kvoter fremgår av ny forskrift som du finner her.