Det kommer frem i en melding direktoratet la ut fredag kveld.

Fiskeridirektoratet mener at Marine Harvest sitt konsept «Beck Cage» ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon. 

- Konseptet skal designes for en signifikant bølgehøyde på 10 meter. Dette er en nyhet, og anses som en forbedring i operasjonsnivå sammenlignet med konvensjonelle åpne oppdrettanlegg. Bruk av stålbur som omkranser flere enheter, samt muligheten for å rotere rundt sin egen akse, svaifortøyning og design for eksponerte lokaliteter skiller seg tilstrekkelig fra annen eksisterende oppdrettsteknologi, og vurderes som nyhetselementer. Muligheten for å kunne senke Beck Cage ned til 50 meters dyp har også en nyhetsverdi, da dette etter det Fiskeridirektoratet kjenner til ikke er kommersielt tilgjengelig teknologi. Det er Fiskeridirektoratets vurdering at konseptet Beck Cage som helhet har en nyhetsverdi, skriver direktoratet i sitt vedtak.

Direktoratet etterlyser imidlertid blant annet en del dokumentasjon som skal vise at det lar seg gjøre å realisere konstruksjonen og at elementer fungerer, samt at direktoratet mener at selskapet ikke har godtgjort at enkelte av løsningene vil fungere som beskrevet.

Ettersom konseptet etter direktoratets meninger mangelfullt dokumentert, finner ikke Fiskeridirektoratet at en har grunnlag for å vurdere om Beck Cage er konstruksjonsmessig realiserbar.

Astafjord Ocean Salmon

Direktoratet mener at heller ikke Astafjord Ocean Salmon sitt konsept «Øymerd» oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

Fiskeridirektoratet legger blant annet til grunn at Øymerd innebærer ny produksjonsteknologi og legger særlig vekt på at Øymerd samlet sett innebærer nytt flytekonsept med integrert luseskjørt og system for eventuell avising.

«Det er Fiskeridirektoratets vurdering at utformingen av den flytende betongkonstruksjonen er det sentrale nyhetselementet i Øymerd ved at prosjektet ifølge søker skal kunne ta i bruk mer eksponerte lokaliteter, og dermed bidra til å løse arealutfordringene i næringen.

Etter Fiskeridirektoratets syn har søker imidlertid ikke sannsynliggjort at arbeid kan utføres kontinuerlig på anlegget ved plassering på eksponerte lokaliteter med sjøtilstander karakterisert ved Hs opp til 6 meter», heter det.

Fiskeridirektoratets vurderer også at søker ikke har dokumentert at enkelte utfordringer ved fiskevelferd er tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet. På denne bakgrunn er det etter Fiskeridirektoratets syn ikke sannsynliggjort at fiskevelferd er ivaretatt ved realisering av prosjektet på eksponerte lokaliteter som beskrevet av søker.

Direktoratet mener at elementet med av-isingssystemet av betongflatene og få å tåle kollisjon med drivis og innfrysing i is, ikke er underbygget med ytterligere dokumentasjon.

Direktoratet konkluderer med at søker gjennom søknaden ikke har sannsynliggjort at prosjektet Øymerd kan realiserer slik søker har beskrevet det, og viser særlig til svakheter ved dokumentasjon av at konseptet er egnet til akvakultur av fisk på eksponerte lokaliteter.