Det skriver Sverre Johansen, direktør for industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, i en epost til Fiskeribladet etter at dommen i Borgarting lagmannsrett i den såkalte «Themis-saken» falt mandag.

Staten vant

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har fått medhold i saken mot Pelagia som ble behandlet i Borgarting lagmannsrett 26.- 29. januar 2021. Saken som ble ført for lagmannsretten, handlet om hvorvidt Norges Sildesalslags vedtak om regulering av fisket og omsetning av tobis i 2017 var lovlig, og om laget hadde hjemmel til å nekte landing fra utenlandske fartøyer.

Sjømat Norge trådte i april 2019 inn som partshjelper i saken i støtte for Pelagia. Fiskeribladet har i en epost til administrerende direktør i Pelagia, Egil Magne Haugstad, spurt om han vil kommentere dommen.

Johansen i Sjømat Norge skriver i en epost at organisasjonen i samråd med Pelagia finner det riktig at de kommenterer saken.

Kan ende i Høyesterett

«Sjømat Norge, som representant for en samlet industri, mener dommen er uriktig. Fiskerisiden er i fiskesalgslagslova gitt vide fullmakter til å regulere og bestemme vilkårene for førstehåndsomsetningen. Med den lovtolking som lagmannsretten bygger på er Sjømat Norge bekymret for at salgslagenes fullmakter er nærmest uten rettslige begrensninger. Dommen vil etter det Sjømat Norge forstår bli anket. Sjømat Norge vil tiltre som partshjelper, også for Høyesterett», skriver Johansen i eposten.

Sakens bakgrunn

Våren 2017 ble Sildeslagslaget og Sjømat Norge uenige om vilkårene for tobissalget. Det endte med at Sjømat Norge sa opp minsteprisavtalen og Sildesalgslaget besluttet deretter å stanse fisket etter tobis.

I eposten skriver Johansen at Sjømat Norge helt siden 2017 ment at fiskesalslagslova ikke hjemler slike inngrep, når det er prismessige hensyn som ligger bak.

Sverre Johansen, direktør for industri i Sjømat Norge Foto: Siv Dolmen

«Samtidig som Sildelaget stanset tobisfisket, mente laget at man hadde rett til å stanse omsetningen av tobis, også for utenlandske fartøy som ikke var omfattet av den norske fiskestoppen.. Dette førte til at det danske fartøyet «Themis» ble nektet omsetning av en tobisfangst, fordi fangsten første gang ble innmeldt til laget mens det norske tobisfisket var stanset. Pelagia valgte å forfølge saken rettslig, med Sjømat Norge som partshjelper. Pelagia og Sjømat Norge fikk i tingretten medhold i at Sildelaget ikke har hjemmel til å stanse omsetningen i første hånd», skriver Johansen i eposten.

Anmeldte båten og Pelagia

Etter at fisket ble vedtatt stanset, leverte altså den danske båten «Themis» en fangst på 879 tonn tobis til Pelagia Karmsund til en verdi av 1,4 millioner kroner.

Sildesalgslaget valgte å anmelde fartøyet og Pelagia med bakgrunn i at fangsten ikke var meldt inn og omsatt gjennom laget. Salgslaget mente dette var brudd på fiskesalgslagsloven og forretningsreglene til Norges Sildesalgslag. Sildelaget fattet så vedtak om inndragning av fangstverdien fra Themis Fiskeri i Danmark.

Klaget til departementet

Themis Fiskeri og Pelagia klaget i fellesskap på inndragningsvedtaket til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennom advokatfirmaet Thommessen. I klagen anførte de at inndragningsvedtaket er ugyldig og viste til at vedtaket bygget både på galt faktum og uriktig rettsanvendelse.

Departementet slo fast at Sildelagets håndtering av saken var i tråd med fiskesalgslagsloven og salgslagets forretningsregler.

Pelagia var ikke enig i vedtaket fra NFD, og tok ut stevning for å få prøvd vedtakets gyldighet i retten.

Anket dommen fra tingretten

4. oktober 2019 falt dommen i saken mellom Pelagia og staten i Oslo tingrett. Etter rettens syn hadde Sildelaget adgang og anledning til å beslutte fiskestopp – men salgslaget hadde ikke hjemmel til å vedta omsetningsstopp.

Staten anket så saken til lagmannsretten, der dommen falt nå på mandag.

«Lagmannsretten har nå slått fast at Sildelaget hadde rett til å stanse tobisfisket, også som ledd i en prisdiskusjon. Retten mener videre at laget kunne stanse omsetningen, også fra utenlandske fartøy. Sjømat Norge er dypt uenig med lagmannsrettens konklusjon, og mener fiskesalslagslova ikke hjemler slike inngrep», skriver Johansen til Fiskeribladet.

- Manglende forståelse

Johansen i Sjømat Norge skriver videre at:

«Dommen gir uttrykk for manglende forståelse for den særnorske ordningen med salgslag og minstepris. Selv om det i forarbeidene til fiskesalslagslova er tydelig uttrykt at prismessige hensyn ikke kan gi grunnlag for å innføre reguleringer (for eksempel fiskestopp), kommer lagmannsretten til at laget har rett til å innføre tyngende inngrep for å opprettholde det kjøperne i dette tilfellet mente var en kunstig høy minstepris.

Lagmannsrettens lovtolkning gir også fiskesalgslagene hjemmel til å innføre importforbud. Sjømat Norge mener dette er svært problematisk. Dette skader råstofftilgangen for industrien i Norge og er uheldig for omdømmet til norsk fiskerinæring internasjonalt, samtidig som det – slik Sjømat Norge ser det – ikke er i samsvar med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen».

Vil ha saken til Høyesterett

I en pressemelding onsdag sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen følgende:

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (Høyre). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

- Dommen er prinsipielt viktig, og slår fast hvilket handlingsrom salgslagene har til å regulere førstehåndsomsetningen av villfisk i Norge. Lagmannsrettens dom er helt i tråd med Statens syn, og bekrefter at fiskesalgslagsloven ikke åpner for forskjellsbehandling av norske og utenlandske fiskere.

Johansen påpeker at Sjømat Norge registrerer at departementet mener saken er prinsipielt viktig.

«Vi deler denne oppfatningen, og mener derfor saken bør prøves av Høyesterett. Sjømat Norge er for øvrig helt enig med departementet, som uttaler at fiskesalgslagenes fullmakter krever at det utvises et særskilt ansvar for å ivareta også industrisiden. Med det resultat Borgarting lagmannsrett har kommet til, mener imidlertid Sjømat Norge – dessverre – at dette ansvaret ikke følges opp i praksis. Dersom lagmannsrettens resultat skulle bli stående, må det etter Sjømat Norges vurdering tas politisk initiativ til lovendringer som sikrer tydelige, rettslige rammer for salgslagenes hjemler til å diktere førstehåndsomsetningen, samt reelle muligheter til å overprøve at dette etterleves i praksis», avslutter Johansen.