Norges Bank har for første gang besluttet å sette ned styringsrenten til null prosent.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned», sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding onsdag.

Aktiviteten i norsk økonomi har falt brått som følge av koronapandemien.

Svekket krone

«Tilbakeslaget forsterkes av at også landene rundt oss er sterkt rammet av virusutbruddet og av at oljeprisen har falt mye. En lavere oljepris har bidratt til å svekke kronekursen», heter det i meldingen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen Foto: Ketil Svendsen

Norges Bank peker på at det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover.

Det er ventet at den økonomiske aktiviteten tar seg opp etter hvert som smitteverntiltakene trappes ned, men det vil trolig ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før pandemien, er vurderingen fra Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Dempe tilbakeslaget

«Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå», vises det til.

Styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.