- Det er stor interesse for disse konkrete områdene, og generelt ser vi en økende interesse for havvind i Norge, sier leder for Norwegian Offshore Wind Cluster, Arvid Nesse.

Søker om areal

Utsira Nord ligger vest av Utsira og Haugalandet, mens Nordsjø II ligger på grensen mot dansk økonomisk sone i Nordsjøen. Begge områdene er kontroversielle. Fiskeriinteressene har protester mot at de to områdene settes av til vindkraftutbygging.

Norwegian Offshore Wind Cluster har over 200 medlemsbedrifter. Det er både selskaper i leverandørindustrien og operatørselskaper. Equinor og Aker Offshore Wind er blant medlemsselskapene.

Det er regjeringen som har bestemt at områdene Utsira Nord og Nordsjø II skulle åpnes for søknader for vindkraftproduksjon 1. januar i år.

Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind Cluster. Foto: Sverre Meling, Maritimt Forum

Prosessen starter ved at selskapene søker om konkrete areal i områdene. Olje- og energidepartementet tildeler areal og behandler konsesjonssøknadene.

At et selskap har fått tildelt areal i områdene betyr bare at da kan en gå videre med å søke om konsesjon på det konkrete arealet. I denne prosessen skal det gjøres en konsekvensutredning som blant annet medfører høringsprosesser.

Flere enn seks

Nesse er kjent med at seks operatørselskaper som har gått ut offentlig ut og sagt at de vil søke konsesjon for vindkraftutbygging på områdene Utsira Nord og Nordsjø II.

Ifølge ham er langt flere interessert, men foreløpig holder de kortene tett til brystet.

De seks som har gått ut med at de vil søke konsesjon er:

Equinor, Aker Offshore Wind, Fred Olsen Renewables/Hafslund Eco, Vårgrønn, Deep Wind Offshore og Norseman Wind.

Utsira Nord er best egnet for flytende havvindmøller siden dette er et dypt havområde, mens Nordsjø II er et grunnere område og kan derfor egne seg både flytende og faste installasjoner.

Økende etterspørsel

Nesse tror årsaken til den store interessen får å bygge ut havvind er todelt. For de første er det en økende etterspørsel etter fornybar energi. For det andre har Norge en betydelig leverandørindustri i olje- og gassnæringen som nå ser på andre muligheter siden petroleumsnæringen får stadig mindre betydning.

Nesse viser til at de aktuelle områdene som nå er åpnet som konsesjonsområder er betydelig større enn det arealet som kreves for å kunne produsere 4500 Megawatt strøm som regjeringen har satt som en øvre grense for de to områdene.

- På Utsira Nord er det gitt anledning til å produsere 1500 Megawatt. En trenger bare å ta i bruk om lag 15 prosent av området for å få til det, sier Nesse, som mener en kan se for seg flere operatørselskaper med hver sin vindmøllepark på disse områdene.

EUs havvindmål

Verdensmarkedet for havvind vokser. Blant annet har EU som mål at 300 Gigawatt av unionens strømforbruk innen 2050 skal komme fra havvind.

Til sammenligning vil et fullt utbygd Utsira Nord kunne stå for 0,5 prosent av EUs energimål fra havvind.

Den videre utbyggingen av havvindparker i Norge nok kommer til å skje lenger til havs med flytende installasjoner, ifølge Nesse.

- Lengre til havs blir de enklere å finne områder med et lavere konfliktnivå som er forenlig både med fiskerinæringens interesser og skipsfarten.

Motstand fra fiskerinæringen

Tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sendte i juli 2019 på høring et forslag om å åpne områdene Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland og Sandskallen-Sørøya Nord utenfor Sørøya i Vest-Finnmark for søknader om konsesjon for vindkraft til havs. I tillegg ble det i høringen bedt om innspill til om området Sørlige Nordsjø II også burde åpnes.

Fiskeriinteressene reagerte negativt på alle tre forslagene.

Olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Javad Parsa

Men for området Sandskallen-Sørøya Nord var motstanden spesiell stor.

Derfor bestemte olje- og energiminister, Tina Bru (H), i juni i fjor seg for ikke å åpne opp området Sørøya-Sandskallen Nord, men ga grønt lys til å åpne opp for havvindmølleparker i de to andre områdene.

Stimuleres økonomisk

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, sier at Fiskarlaget ikke ønsker havvindmølleparker velkommen i områdene Utsira Nord og Nordsjø II.

Han registrer at det er relativt stor interesse blant operatørselskapene for å etablere vindmølleparker i de to områdene.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

- Jeg skjønner godt at mange selskaper ønsker å starte opp med vindkraftproduksjon i disse områdene. Men vi må se dette på bakgrunn av de utrolig gunstige støtteordningene i form av økonomisk tilskudd, skattefordeler og gunstige avskrivingsregler. Uten disse ordningen ville interessen for å bygge ut vindkraft til havs vært på et langt lavere nivå, sier Ingebrigtsen.

Tar areal

- Det er tilgangen på lettjente penger som skal møte framtidens energibehov. Det er grunn til å spørre om hva som er den egentlige miljøgevinsten ved å satse på havvind. En må jo blant annet ta med i regnestykket at når havvindnæringen skal ha areal, så må de «få» det fra noen andre. Det vil si at vi fiskere får mindre areal til å drive vår næring på, sier Fiskarlagslederen til.

Ingebrigtsen sier vindkraftutbyggerne gjerne ønsker å anlegge havvindmølleparker i grunne områder nært land fordi kostnadene ikke så store her sammenlignet med langt til havs. Men at de grunne områdene ofte er de viktigste for fiskerne.

- Selskapene som nå ønsker å bygge havvindparker på områdene Utsira Nord og Nordsjø II har nok fått med seg hvilke gunstige økonomiske ordninger der har vært for havvindområdet Hywind Tampen.

Olje- og energidepartementet godkjente i april i fjor utbyggingsplanen for havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen. Hywind Tampen er verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind.