Nekst har søkt om 16 tillatelser (12.480 tonn MTB) med sikte på å realisere konseptet «Havliljen» - et nedtrekkbart oppdrettsanlegg.

Prosjektet, slik det er omsøkt, legger opp til å benytte to forskjellige lokaliteter med fire «havmerder» og én «havgående serviceplattform» på hver lokalitet.

Politikerstøtte

Direktoratet mener det ikke er nødvendig å tildele det omsøkte antall tillatelser og har i prosessen blant annet bedt selskapet komme opp med en finansieringsplan for færre tillatelser.

Nekst har tidligere sagt at utbyggingen

, og denne uken gikk .

I april vurderte Fiskeridirektoratet

at det konseptet til Nekst faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser, og gjorde det allerede da klart at de ikke så grunnlag for å tildele alle de 16 tillatelsene selskapet søkte om.

Nok med én enhet

I sitt vedtak påpeker direktoratet blant annet at «I prosjektet «Havliljen» er det en nedtrekkbar produksjonsenhet som representerer teknologien som skal utvikles. En slik enhet i fullskala er tiltenkt å kunne romme 1 500 tonn fisk. Sett fra et teknologisk ståsted kan ikke Fiskeridirektoratet finne noen tungtveiende grunn til å tildele tillatelser til utvikling av flere like produksjonsenheter».

Etter dette finner direktoratet at det som utgangspunkt vil være tilstrekkelig med utprøving i én enhet. Ettersom en enhet kan romme 1 500 tonn fisk, tilsier dette at det maksimalt kan  tildeles to utviklingstillatelser.

Direktoratet har også vurdert om hensynet til økonomi i prosjektet skal tale for å tildele flere tillatelser, men kommet til at en ikke kan tildele flere tillatelser enn det som kreves for å kunne foreta tilstrekkelig uttesting.

På bakgrunn av en helhetsvurdering, hvor det spesielt er lagt vekt på behovet for å kunne foreta den teknologiske uttestingen av konseptet, har Fiskeridirektoratet kommet til at tildeling av to tillatelser bør være tilstrekkelig for at søker skal kunne gjennomføre det omsøkte prosjektet.