I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets beslutning om å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N fortsette til og med 28. november med gjeldende kvotetillegg på 30 prosent, minner Fiskeridirektoratet om at det nå nærmer seg stopp.

Ferskfiskordningen stoppes med virkning fra og med 29. november. Siste frist for å ta redskap opp av sjøen er 28. november kl. 23:59.

Fisken kan landes etter stoppen

For kystfartøy som har fisket tildelte kvoter innebærer stoppen at det er forbudt å fiske torsk, herunder bifangst av torsk ved fiske etter andre arter. Dette følger direkte av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei i 2019 § 16 og § 21.

Det presiseres at fangstdato legges til grunn for avregning på ferskfiskordningen. Fangst fisket før stoppen kan dermed landes etter stoppen så lenge den ellers tilfredsstiller vilkårene i ordningen.

- Godt unyttet ordning

Ferskfiskordningen er godt utnyttet, og fisketakten har vært normalt høy den siste tiden. Den justerte avsetningen på 13 114 tonn i lukket gruppe er overfisket med ca. 950 tonn pr. uke 47.

I åpen gruppe er ca. 1 400 tonn av 1 840 tonn oppfisket, mens gruppekvoten (inklusive ferskfiskordning) er overfisket med ca. 300 tonn pr. uke 47.