I tillegg går Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) inn for at kvotene for både hyse, sei og snabeluer kan økee til neste år.

— Kvoterådet for 2021 er 885.600 tonn, som er en økning på 20 prosent fra årets torskekvote på 738.000 tonn, sier havforsker Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for torsk ved Havforskningsinstituttet, i en pressemelding.

Oppjustert bestandsnivå

Grunnen til den kraftige økningen er ikke at det er nye, sterke årsklasser på vei inn i fisket, men at bestandsnivået er oppjustert fra i fjor for de fleste årsklassene som blir fisket på, viser HI til i meldingen.

− Siden vi har observert svakere individuell vekst og økt kannibalisme i torskebestanden, kan rådet virke overraskende. Men her må en huske på at høstingsregelen for denne bestanden sier at en kan fiske hardere på bestanden dersom gytebestanden er så høy som nå, sier Bogstad som tirsdag klokken 12 presenterte rådene for Barentshavet.

HER kan du følge presentasjonen av kvoterådene live.

ICES mener torskebestanden i Barentshavet er stor og at den blir høstet bærekraftig. De siste årene har torskekvotene vært redusert fra et rekordhøyt nivå i 2013, men fortsatt er kvoten høy.

Bogstad påpeker imidlertid at en ikke kan regne med at kvotene vil ligge så høyt som 2021-rådet fra ICES tilsier i årene som kommer.

Opp også for hyse

ICES tilrår at også hysekvoten økes for neste år, fra 215.000 tonn inneværende år, til 232.537 tonn. Seikvoten mener forskerne det også er forsvarlig å fiske mer på, og mener kvoten kan økes fra 171.982 tonn i inneværende år, til 197.779 tonn neste år.

For blåkveite blir fjorårets råd på 23.000 tonn videreført.

For uerbestandane blir det gitt råd for to år fremover. For snabeluer er kvoterådet for 2021 66.158 tonn og for 2022 67.210 tonn. For vanleg uer tilrår ICES nullfiske både for 2021 og 2022.

Kvoterådene for torsk, hyse, blåkveite og snabeluer blir endelig bestemt i den norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober. Seien setter Norge selv kvote på.

Kvoteråd for lodde kommer 10. oktober.

Plan for kysttorsken

ICES anbefaler ikke en bestemt kvote for kysttorsken for for Stad, men anbefaler heller at den nåværende gjenoppbyggingsplanen blir fulgt opp.

For kysttorsken er en ny forvaltningsplan i emning.

Kvoteråd
  • Når forskerne i Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) er enige om størrelsen på fiskebestandene, gir de kvoteråd.
  • Hvert år kommer det kvoteråd for fiskebestandene i Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet, som er havområdene rundt Norge.
  • På forsommeren kommer rådene for nordøstarktisk torsk (skrei), norsk kysttorsk, nordøstarktisk sei, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk blåkveite, nordsjøsild, vanlig uer, snabeluer, og torsk, sei og hyse i Nordsjøen.
  • Om høsten kommer rådene for makrell, vestlig taggmakrell (hestmakrell), norsk vårgytende sild, kolmule, tobis, øyepål og lodde i Barentshavet.
  • Hvert enkelt land vurderer også kvoterådene før de skal i politiske forhandlinger med andre land. Mange land deler på fiskebestandene, for eksempel fisker både Norge og Russland på nordøstarktisk torsk. Da må landene bli enige om hvor stor kvote hvert land skal få.
  • Kvoten er en faglig anbefaling, og landene kan vedta større eller mindre kvote enn det som rådet tilsier.

KILDE: Havforskningsinstituttet