Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har fått medhold i saken mot Pelagia som ble behandlet i Borgarting lagmannsrett 26.- 29. januar 2021. Saken gjaldt blant annet spørsmålet om hvor langt salgslagenes reguleringskompetanse rekker, og dommen er prinsipielt viktig for reguleringen av førstehåndsomsetningen, skriver departementet i en pressemelding onsdag.

Bakgrunnen for saken:

15. mai 2017 leverte den danske båten «Themis» en fangst på 879 tonn tobis til Pelagia Karmsund til en verdi av 1,4 millioner kroner. Sildelaget hadde i forkant av denne lossingen stanset fisket etter tobis, grunnet uenighet om minstepris med industrien.
Norges Sildesalgslag anmeldte fartøyet og fabrikken med bakgrunn i at fangsten ikke var meldt inn og omsatt gjennom salgslaget.

Salgslaget viste til at dette var brudd på fiskesalgslagsloven og forretningsreglene til salgslaget. Sildelaget fattet så vedtak om inndragning av fangstverdien fra Themis Fiskeri i Danmark.

Klaget på vedtaket

Themis Fiskeri og Pelagia klaget i fellesskap på vedtaket til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennom advokatfirmaet Thommessen. I klagen anførte de at inndragningsvedtaket er ugyldig og viste til at vedtaket bygget både på galt faktum og uriktig rettsanvendelse.

Departementet slo fast at Sildelagets håndtering av saken var i tråd med fiskesalgslagsloven og salgslagets forretningsregler.

Pelagia var ikke enig i vedtaket fra NFD, og tok ut stevning for å få prøvd vedtakets gyldighet i retten.

4. oktober 2019 falt dommen i saken mellom Pelagia og staten i Oslo tingrett. Etter rettens syn hadde Sildelaget adgang og anledning til å beslutte fiskestopp – men salgslaget hadde ikke hjemmel til å vedta omsetningsstopp.

Staten anket saken til lagmannsretten. Saken som ble ført for lagmannsretten, handlet om hvorvidt Norges Sildesalslags vedtak om regulering av fisket og omsetning av tobis i 2017 var lovlig, og om laget hadde hjemmel til å nekte landing fra utenlandske fartøyer.

Lagmannsretten slår fast at Sildelaget hadde rett til å stanse tobisfisket og at laget kunne stanse omsetningen, også fra utenlandske fartøy.

Dommen fra lagmannsretten gir staten fullt medhold.

- Prinsipielt viktig

- Dommen er prinsipielt viktig, og slår fast hvilket handlingsrom salgslagene har til å regulere førstehåndsomsetningen av villfisk i Norge. Lagmannsrettens dom er helt i tråd med Statens syn, og bekrefter at fiskesalgslagsloven ikke åpner for forskjellsbehandling av norske og utenlandske fiskere, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en uttalelse.

- Vedtaket har vært lovlig

«Nærings- og fiskeridepartementet har gjennom hele saken vært tydelig på at vedtaket har vært lovlig», heter det i pressemeldingen.

- Fiskesalslagsloven utgjør en helt sentral del i norsk fiskeriforvaltning, noe Granavolden-plattformen støtter opp under. Den gir salgslagene vide fullmakter til å håndtere førstehåndsomsetningen, noe dommen stadfester. Med disse fullmaktene følger det også et særskilt ansvar. Det innebærer å søke løsninger og tilrettelegge vilkår som ivaretar både fiskersiden og industrisiden, i tråd med formålet i loven om å tilrettelegge for ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av ressursene, sier fiskeri- og sjømatministeren.