Seikvoten er fastsatt til 197. 779 tonn i 2021. Dette innebærer en økning på 25.797 tonn, det vil si 15 prosent opp fra inneværende år. Det går frem av Fiskeridirektoratets forslag til regulering av seifisket nord for 62-graden i 2021.

Reguleringsopplegget fra 2020 foreslås i hovedsak videreført i 2021. Fiskeridirektøren anbefaler å videreføre ordningen med kvotefleksibilitet på gruppenivå også i 2021.

  • I fisket etter sei med not foreslås det maksimalkvoter med 25 % overregulering og garanterte kvoter i bunn. Det foreslås å videreføre ordningen med at fartøy med hjemmelslengde under 15 meter får overreguleringen som garantert kvantum.
  • I fisket etter sei med garn for konvensjonelle havfiskefartøy foreslås det maksimalkvoter på 425 tonn, som innebærer en overregulering på ca. 70 %. For trålerne foreslås det fartøykvoter med 10 % overregulering.
  • Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som fisker i lukket gruppe med konvensjonelle redskap reguleres med maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn. Fiskeridirektøren foreslår å videreføre inneværende års modeller for overregulering. Nivået på overreguleringen synes å ha truffet godt og foreslås videreført. For åpen gruppe foreslås det fritt fiske fra årets begynnelse.