– Det er hårreisende arrogant å overkjøre rettighetshavere i sin iver på å gjøre noen gruveinvestorer litt rikere, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametinget mener at vedtaket fra Nærings- og fiskeridepartementet der de gir driftskonsesjon til Nussir asa bryter med en rekke internasjonale og nasjonale lover og konvensjoner. Sametinget har nå oversendt den ti sider lange klagen til regjeringen.

– Dette er et av de største inngrepene i våre land- og kystområder i nyere tid, med katastrofale miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Regjeringen skal vite at vi ikke er villige til i å gi oss uten kamp, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Tre argumenter

Sametinget peker på tre hovedargumenter i sin klage:

  • Departementet har ikke lagt vesentlig vekt på hensynet til reindrift, samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i sitt vedtak, slik mineralloven pålegger. Sametinget mener at gruvedrift sannsynligvis vil krenke muligheten til å utøve samisk kultur i området.

  • Departementet har ikke utredet om gruvedriften vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, og departementet har heller ikke vurdert om vedtaket er samfunnsmessig forsvarlig. Departementet har heller ikke lagt til grunn føre-var-prinsippet i naturmangfoldsloven.
  • Departementet gir driftskonsesjon til et selskap der en fjerdedel av eiersiden er forvalterregistrert skjult, som hverken departementet, Sametinget, rettighetshavere eller befolkningen for øvrig vet hvem er. Stortinget har uttalt seg svært kritisk til selskaper med skjult eierskap.

– Det samiske samfunnet må være forberedt på at Nussir-saken potensielt vil prøves for norske domstoler av prinsipielle årsaker, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Mangelfulle utredninger

I tillegg til generelt mangelfulle utredninger om miljø og fiske, viser også Sametinget til at det ikke har vært reelle konsultasjoner mellom myndighetene og reindriftsutøverne i området.

TIL RETTEN: Samtingspresident Aili Keskitalo vil ta Nussir-saken til retten. Foto: Agnar Berg

Departementet har ikke tatt hensyn til hverken samiske interesser, natur- og miljøvernorganisasjoner eller statens egne fagorganer, som har støttet opp under Sametingets bekymringer.

– Det er hårreisende arrogant av departementet å overkjøre rettighetshavere i sin iver på å gjøre noen eiere og gruveinvestorer litt rikere, som vi attpåtil ikke vet hvem er. Samiske familier blir frarøvet sitt levebrød og vi risikerer å ødelegge Repparfjorden.