Fartøyvern og kulturminner hører hjemme på klima- og miljøministerens bord. Minister Sveinung Rotevatn snakker gjerne opp eiernes innsats for kulturarven i en pressemelding fra Riksantikvaren.

Verdifull samfunnsressurs

– Kulturmiljøer og kulturminner er en verdifull samfunnsressurs. Mange eiere gjør en stor innsats for å ta vare på vår felles kulturarv. Denne innsatsen er mye av grunnlaget for den mangfoldige kulturarven vi har i Norge i dag, sier Rotevatn.

Over 300 millioner skal fordeles på bygninger, landskapsvern, industriminner og annet som ellers ville forfalt. Totalt beløper innsendte søknader seg til over det dobbelte, 708 millioner kroner. Det er verneverdi, mengden søknader fordelt på region og Sametinget og fylkeskommunenes egne vurderinger som ligger til grunn for både tilskudd og avslag.

Av dette beløpet på 300 millioner kroner er 72 millioner kroner øremerket fartøyvern alene.

Tilskudd fordelt på region:

Post 74 – Tilskudd til fartøyvern
Fylke Tildeling 2021*
Agder 2 350 000
Innlandet 6 045 000
Møre og Romsdal 3 900 000
Nordland 4 600 000
Oslo 2 000 000
Rogaland 15 043 000
Troms og Finnmark 8 000 000
Trøndelag 5 614 625
Vestfold og Telemark 6 650 000
Vestland 14 366 000
Viken 3 658 000
SUM 72 226 625
*både tilsagn gitt i 2020 for 2021 og tilskudd bevilget i 2021