Lerøy Seafood Group fikk et driftsresultat (før biomassejusteringer) på 816 millioner i første kvartal. Det er opp fra samme kvartal i fjor, men svakere enn ventet.

I første kvartal i fjor tjente konsernet 691 millioner kroner, mens de i første kvartal i år endte på et driftsresultat (før biomassejusteringer) på 816 millioner.

Ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt var det ventet et resultat på 945 millioner kroner.

– I første kvartal 2020 er inntjeningen i Havbruk og Villfangst høyere enn i samme periode i fjor, mens inntjeningen i VAPS&D (videreforedling og distribusjon, red. anm.) er lavere, sa konsernsjef Henning Beltestad i en melding sendt ut torsdag.

Henning Beltestad er konsernsjef i Lerøy Seafood Group Foto: Ole Erik Klokeide

Omsetningen i kvartalet ble 5.305 millioner kroner, sammenlignet med 4.746 millioner kroner i fjor. Det var ventet en omsetning på 5.566 millioner kroner.

Fisket mer torsk

Det heleide datterselskapet Lerøy Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Totalt fangstvolum i Lerøy Havfisk var 25.009 tonn i første kvartal 2020, mot 20.536 tonn i samme periode i 2019.

Av hovedarter var fangstvolumet i første kvartal 2020 som følger:

  • 12 530 tonn torsk
  • 5 198 tonn hyse
  • 3 602 tonn sei

For tilsvarende periode i 2019 var fangstvolumet:

  • 8 881 tonn torsk
  • 5 246 tonn hyse
  • 3 214 tonn sei

Prisøkning på alle fiskeslag

Lerøy viser til at verdien av fisk på lager i Lerøy Havfisk økte med 59 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 37 millioner kroner i første kvartal i 2019.

Gjennomsnittlige priser for alle arter økte med 13 prosent i første kvartal 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Oppnådde priser på torsk økte med 13 prosent, hyse med 12 prosent og sei med 33 prosent sammenlignet med første kvartal 2019.

God inntjening

Lerøy Norway Seafoods disponerer 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge, der fem av anleggene er leid av Lerøy Havfisk. Når det gjelder driften på land, viser selskapet til at det i lang tid har vært krevende å bearbeide fisk i Norge. Som følge av god etterspørsel etter sjømat, og reduserte kvoter, steg råvareprisene gjennom 2019 og inn i 2020, noe som på kort sikt blir en utfordring i bearbeidingsleddet, viser selskapet til.

I sum bidro segmentet i kvartalet med en EBIT på 270 millioner kroner sammenlignet med 171 millioner kroner i samme periode i 2019.

– Lykkes med investeringer

- I villfangst har god fangsteffektivitet, økt volum og økte priser gitt en god inntjening for trålflåten i første kvartal, forteller konsenleder Henning Beltestad.

Han sier at den nye tråleren, Kongsfjord, som ble levert i februar i år, har allerede vist høy fangsteffektivitet.

- Det er spesielt gledelig at det ser ut som vi har lykkes med investeringene som ble gjort for å heve fangstens kvalitet. De høye råstoffprisene i kvartalet er fortsatt utfordrende for inntjeningen i landindustrien, sier konsernleder Beltestad, men vi ser at investeringene senere år har styrket konsernets produktbredde og posisjon i verdens sjømatmarkeder betydelig.

For hele 2020 ventes et hvitfiskvolum på rundt 65.000 tonn.

Lavere marginer

I oppdrettsvirksomheten slaktet Lerøy 39.377 tonn laks og ørret i kvartalet. Det er opp fra 32.317 tonn i fjor.

Samtidig opprettes slakteguidingen for inneværende år på rundt 185.000 tonn.

I oppdrettsvirksomheten oppnådde selskapet et driftsresultat per kilo (ebit/kg) på 14,3 kroner, ned fra 15,8 kroner i samme kvartal i fjor.

De ulike segmentene hadde følgende resultater:

Virksomhet Volum 20 Volum 19 Ebit/kg 20 Ebit/kg 19
Lerøy Aurora 8543 4941 16,6 24,7
Lerøy Midt 14501 12299 18,4 18,9
Lerøy Sjøtroll 16342 15077 9,4 10,1

Generelt skriver selskapet er prisoppnåelsen i kvartalet ble betydelig påvirket av kvalitetsnedgraderingen samt timing av salget. Ørretprisene var lavere enn lakseprisene.

Venter lavere kostnader

Konsernet skriver at de fremover vil få høyere lakseproduksjon etter betydelige investeringer i kapasitet for å produsere større smolt.

«Gradvis vil de nye anleggene øke gjennomsnittlig smoltstørrelse i konsernet, i Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll vil snittstørrelsen for utsatt laksesmolt være om lag 300 gram i 2020. Det er ledelsen og styrets forventning at de ferdigstilte investeringene i nye smoltanlegg, samt de pågående investeringene, vil gi betydelig vekst i produksjonen i sjø i 2020 og årene som kommer», skriver de.

Økt slaktevolum vil også gi lavere kostnader per kilo, opplyses det.

I 2021 har konsernet ambisjon om å slakte 200.000 – 210.000 tonn laks og ørret.

Selskapet skriver videre at det er mye usikkerhet rundt korona-situasjonen, men at de ser et godt marked på lang sikt.

«Prisutviklingen for atlantisk laks har vært svært volatil også i starten av 2020, der ringvirkninger av pandemien Covid-19 gradvis har påvirket etterspørselen betydelig negativt. Mens «Horeca»- markedet falt bort, er etterspørselen i «retailmarkedet» god. Det er økte kostnader til logistikk som også påvirker prisoppnåelsen på produktene målt tilbake til Norge», skriver de.

Lerøy Seafood Group, tall i første kvartal (i millioner kroner)

1. kv 20 1. kv 19 Endring
Omsetning 5 305,4 4 746,4 11,8 %
Op. driftsresultat 815,7 690,9 18,1 %
Resultat før skatt 176,3 579,0 -69,6 %
Nettoresultat 127,4 467,3 -72,7 %
Driftsmargin 15,4 % 14,6 % 5,6 %