Det går frem av en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet som er sendt ut i forbindelse med torskereguleringene for 2021.

Neste år skal deler av kvotemeldingen iverksettes, og pressemeldingen gir noen hint om veien videre.

Da kvotemeldingen ble vedtatt i mai, ba Stortinget om at eventuelle elementer som ikke er konsekvensutredet i selve meldingen, må utredes av departementet før iverksettelse. Blant vedtakene som påvirkes av dette, er spørsmålet om tilbakefall av strukturkvoter.

Stortinget vedtok at «ved utløp av tidsbegrensningen for strukturkvoter fordeles strukturgevinsten til den fartøygruppen fartøyet tilhører når tidsbegrensningen inntrer, og fordeles relativt etter grunnkvote».

Strukturgevinst

legger imidlertid regjeringen til grunn «at det er bred politisk enighet om at strukturgevinstene skal falle tilbake til de respektive fartøygruppene». Det skriver de i en pressemelding tirsdag.

– Regjeringen vil imidlertid utrede om strukturgevinstene skal fordeles etter grunnkvotene, eller sum kvotefaktorer (både grunnkvoter og strukturkvoter) i de respektive fartøygruppene og dermed mindre endring i forhold til fordelingen mellom fartøyene slik den er nå, sier Ingebrigtsen.

Statsråden erkjenner at forutsigbarhet og stabilitet i rammebetingelser er viktig for næringen, og sier at regjeringen vil legge opp til høringsprosesser og nær dialog med næringen «med hensikt å innfri næringsutøvernes forventninger i forhold til de opprinnelige strukturpremissene».

Må utrede nye lengdegrenser og struktur

Kvotemeldingen slo også fast at kystflåten skal reguleres etter faktisk lengde fra 2024, og dagens hjemmelslengde skal avvikles. Hvordan dette skal skje, er nå til høring i fiskeri-Norge. Som Fiskeribladet har omtalt tidligere, vil dette få konsekvenser for fordeling av strukturgevinster, noe departementet vil se nærmere på.

– Regjeringen konstaterer videre at det er behov for å utrede konsekvensene som overgangen fra hjemmelslengde til faktisk lengde i den konvensjonelle kystflåten innebærer for fordeling av strukturgevinster. Regjeringens mål er å avklare disse spørsmålene så raskt som mulig for å sikre forutsigbarhet for næringen, sier Ingebrigtsen.