Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til kartlegging av havbunnsmineraler og kunnskapsoppbygging med 70 millioner kroner til 139 millioner. Det vil bli satt i gang en konsekvensutredning og ressursvurdering for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Som del av dette skal Oljedirektoratet utarbeide