Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen til kartlegging av havbunnsmineraler og kunnskapsoppbygging med 70 millioner kroner til 139 millioner.

Det vil bli satt i gang en konsekvensutredning og ressursvurdering for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Som del av dette skal Oljedirektoratet utarbeide en ressursvurdering av mineralforekomstene som finnes på norsk sokkel. I uåpnede områder er det kun staten som kan drive kartlegging.

- Som ressurseier er det i statens interesse å ha kunnskap om ressursgrunnlaget på norsk sokkel.