Tilråding er sendt som proposisjon til Stortinget med forslag til stortingsvedtak, etter å ha blitt godkjent i statsråd i dag, fredag.

En rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia vil regulere deler av samarbeidet etter at Storbritannia ikke lenger er omfattet av fiskeriavtalen mellom Norge og EU.

Den legger til rette for at partene kan avtale gjensidig adgang til hverandres fiskerisoner og bytte av fiskekvoter. Avtalen regulerer dessuten spørsmål som lisensiering, og samarbeid om kontroll og forskning.

Viktig kyststat

Nærmere 90 prosent av fiskeriressursene Norge høster av, deles med andre kyststater. Forvaltningen av disse bestandene er gjenstand for årlige fiskeriforhandlinger og -avtaler, som skal sikre at høstingen av bestandene er bærekraftig.

Norge deltar aktivt i internasjonalt fiskerisamarbeid og samarbeider med en rekke kyststater om forvaltningen av felles bestander, herunder EU, Færøyene, Island og Russland.

Storbritannia vil bli en nær og viktig kyststat til bestander som vil bli delt mellom Norge, Storbritannia og andre kyststater etter at Storbritannia ikke lenger er omfattet av EUs felles fiskeripolitikk, heter det i proposisjonen.

Les også: