Det skriver Charles Aas, avdelingsdirektør for omsetning i Norges Råfisklag, som svar til Norges Kystfiskarlag, som har bedt Råfisklaget redegjøre for praksis rundt etterbetaling og grunnlag for beregning av dynamisk minstepris.

Tas med i beregningen

«Når den dynamiske minsteprisen beregnes, legges all omsetning som har skjedd de to siste uker til grunn for valgte fiskestørrelse (2,5-6 kg) som inngår i grunnlaget. Alle etterbetalinger som har skjedd i samme tidsrom tas også med. Etterbetalinger som skjer i en annen toukersperiode enn når omsetningen fant sted vil bli med i grunnlaget for beregning av dynamisk minstepris når den finner sted», forklarer Aas.

Kun torsk

Aas viser til at det kun er torsk som det i noen grad etterbetales for, og at det nesten ikke er målbart for andre arter der det er etablert dynamisk minstepris.

«Årsaken til at dette ble tatt med i grunnlaget var at vi i begynnelsen av året så en liten økning i bruken av etterbetaling. Dette var i all hovedsak etterbetalinger som ble gjort noen dager etter at selve leveringen fant sted. Etter den tid ser bruken av etterbetalinger ut til å ha stoppet noe opp. Våre tall viser som dere kan se av oversikten under at etterbetaling ikke utgjør mye når vi ser på totalomsetningen av fersk torsk», skriver Aas i redegjørelsen til Kystfiskarlaget.

Minimal innvirkning

Ifølge Råfiskalaget utgjorde utgjorde etterbetalingene i 2020 0,42 prosent av den totale omsetningen for fersk torsk, i år er andelen per 26. mars på 0,55 prosent. Selv om andelen skulle øke litt i 2021 utgjør det fremdeles veldig lite av den totale omsetningen for fersk torsk, påpeker Aas.

«Innvirkningen på den dynamiske minsteprisen har derfor vært minimal til nå. Norges Råfisklag følger utviklingen i bruk av etterbetalinger tett og endres bruken mye fra dagens nivåer vil det selvsagt være grunnlag for å ta dette opp med industriens organisasjoner», avslutter Aas.

I 2020 utgjorde etterbetalingene 0,42 prosent av den totale omsetningen for fersk torsk, i år er andelen per 26. mars på 0,55 prosent. Foto: Tall fra Råfisklaget