Rui er professor ved UiT Norges arktiske universitet og har laget en betenkning for Norges Fiskarlag om Fiskeridirektoratets håndhevelse av regelverket om