Ryggefjord Holding AS

Austevoll-reder Ola Amandus Olsen har startet et nytt aksjeselskap i Bekkjarvik. Selskapets formål er å drive skipsfart, herunder rederivirksomhet, fiske, fangst og spedisjon, handel, agentur, personbefordring, overnatting, restaurant, cruise, industriell virksomhet, herunder oljevirksomhet, finansiering, assuransemegling og eie, drive eller på annen måte gjøres interessert i foretakender som står i forbindelse med dette eller som kan antas å være til støtte for selskapets øvrige virksomhet, herunder i å delta eller investere i andre selskaper med tilsvarende formål. Aksjekapitalen er på 1.961.473