I en melding opplyser Fiskeridirektoratet at fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut.

Konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålere gis en kvoteøkning på henholdsvis 37 prosent og 33 prosent. Dette innebærer maksimalkvoter på 300 tonn hyse per kvotefaktor for konvensjonelle havfiskefartøy og på 700 tonn hyse per kvotefaktor for torsketrålere.

Fiskeridirektoratet minner om at fiske på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel. Beslutningen har virkning fra og med i dag.