Miljødirektoratet opplyste i en pressemelding denne uken at de reduserer laksefisket i sjøen, i elver med lite laks og der rapporter om fangst mangler.

Dette er hovedendringene for fisket i sjøen:

 • Det blir ikke åpnet for fiske med krokgarn i Finnmark. Fram til nå har det vært åpnet for fiske med dette redskapet i Finnmark, til tross for at fiske med krokgarn ble avviklet i resten av landet i 2002.
 • Det blir ikke åpnet for fiske med faststående redskaper i kystregionene sør for Finnmark.
 • Det blir ikke åpnet for fiske med faststående redskaper i 20 av 37 fjordregioner, fordi det i disse regionene er risiko for overbeskatning av en eller flere hensynskrevende bestander.
 • Perioden det blir tillatt å fiske med faststående redskaper i fjordregionene Trondheimsfjorden og Karlebotn reduseres. Det samme gjelder for Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden.
 • Det blir ikke lenger utvidet sesong rettet mot rømt oppdrettsfisk, som tidligere var fra 5. august til 28. februar.
 • I 100-metersonen ved utløpet av vassdrag vil det kun være tillatt med stangfiske fra land i den tida vassdraget er åpnet for fiske.
 • Det er innført nye bestemmelser for fiske med stang og håndsnøre i sjø.

Dette er hovedendringene for fisket i vassdrag:

 • Det blir åpnet for fiske i 440 av 1 284 vassdrag. Fram til nå har 1030 vassdrag vært åpne. En stor del av denne reduksjonen skyldes manglende fangstrapportering.
 • Vassdrag med manglende fangstrapportering blir ikke åpnet for fiske, med mindre fiskerettshaverne er i prosess for å få dette på plass.   
 • Fiskerettshavere i større laksevassdrag plikter å gå sammen om felles forvaltning. Det blir ikke åpnet for fiske i vassdrag hvor denne plikten ikke er oppfylt. Disse vassdragene vil bli åpnet når de oppfyller plikten, og bestandssituasjonen ellers tillater det.
 • I vassdrag der bestandssituasjonen tilsier lavere beskatning, blir fisket enten redusert eller stengt.  
 • Fisketid, kvoter og andre bestemmelser er endret i noen vassdrag der det har vært lokalt ønske om dette, når endringene er i tråd med målsetningene for forvaltning av bestandene.