Fiskeridirektoratet opplyser fredag at kartlagte gytefelt for torsk nå er oppdatert i Trøndelag og området fra Kragerø til svenskegrensen. Forbudet mot badebehandling med legemidler mot lakselus og tømming av behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt gjelder for nye og oppdaterte felt.

Nye og oppdaterte gytefelt

Havforskningsinstituttet (HI) kartlegger gytefelt for kysttorsk. Det gjør de ved å sammenstille eggdata og strømmodellering.

HI har oversendt en leveranse med nye og oppdaterte gytefelt for torsk som omfatter:

  • Oslofjorden, det vil si fra Kragerø til grensen mot Sverige.
  • Trøndelag fylke, både i tidligere Sør- og Nord-Trøndelag.

Det vil komme en ny leveranse i februar som omfatter:

  • Agder fylke, fra Risør i øst til Flekkefjord i vest
  • Hordaland, del av Vestland fylke.

Etter dette vil verdisetting og avgrensning av gytefelt for kysttorsk være harmonisert for alle gytefelt kartlagt under «Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper», viser Fiskeridirektoratet til.

Badebehandling og forbudssoner

Etter akvakulturdriftsforskriften og forskrift om transport av akvakulturdyr er det forbudt å badebehandle mot lakselus og/eller tømme ut slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt, «jamfør de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy».

Forbudssonene er vist i Fiskeridirektoratets kartverktøy « Lusebehandling i kart». I kartverktøyet kan både de nye og oppdaterte gytefeltene («gytefelt torsk MB») ses, sammen med gytefeltene slik de var før oppdateringen («gytefelt torsk MB før 22.01.2020»).