− Invasjonen av stillehavsarten pukkellaks kan få alvorlig følger i Norge. Risikovurderingen viser at den kan bli tallrik og påvirke økosystemer, norsk villaks og akvakultur negativt. Vi vil nå utarbeide en handlingsplan for å håndtere utfordringene med denne fremmede arten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i en pressemelding onsdag.

Stor spredning

Det er en ny risikovurdering laget for Miljødirektoratet, som konkluderer med at den innførte laksen, som naturlig hører hjemme i Stillehavet, kan gjøre stor skade i Norge. Vurderingen er laget for Miljødirektoratet og Mattilsynet av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Etter utsettinger nord i Russland har pukkellaksen også funnet veien til norske vassdrag for å gyte.

Ifølge Miljødirektoratet ble det i 2017 fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge. I 2019 er også rapportene mange. Ifølge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt.

Utfisking

Bakgrunnen for risikovurderingen er at Miljødirektoratet vil ha best mulig grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes.

I tildelingsbrevet 2020 har Miljødirektoratet fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å følge opp anbefalingene i VKMs risikovurdering og etter nærmere avtale med KLD utarbeide en handlingsplan mot pukkellaks.

− Det er gjort en enorm frivilling innsats mange steder på utfisking. Tilrettelegging for slik innsats og videreutvikling av utfiskingsmetodikk vil bli et sentralt oppfølgingspunkt, sier Hambro, men legger til:

− Det er ikke tvil om at det vil by på store utfordringer å bekjempe en laksefisk som har spredd seg såpass bredt.

Ny «bølge» i 2021

Miljødirektoratet viser til at det er nødvendig med et system for overvåking/registrering av pukkellaks. Rapporten peker også på at det fortsatt er en del kunnskapshull.

− Pukkellaksens spesielle biologi gjør at det foreløpig er kun i oddetallsår vi forventer store innsig til norske vassdrag. Det vil si at vi har noe tid til å områ oss før neste bølge potensielt kommer sommeren 2021, sier Hambro.