I rapporten konkluderer Sintef Ocean med at dersom man regulerer etter lasteromsvolum som alternativ til dagens lengdegrupper i Finnmarksmodellen, kan det kvalifisere for at fartøyene kan konstrueres for en mer optimal fartøydesign.

Sintef begrunner forslaget med at volum vil gi kystfiskerne helt andre muligheter for en fremtidig grønn omstilling.

Sintef begrunner forslaget med at volum vil gi kystfiskerne helt andre muligheter for en fremtidig grønn omstilling. Utredningen er sendt på høring i Norges Fiskarlag. Det skriver Fiskarlaget på sine nettsider onsdag.

Hindrer fremtidsrettet flåte

Sintef Ocean har vurdert alternative reguleringer som kan bidra til å realisere en framtidsrettet kystflåte. Bakgrunnen for rapporten er at Stortinget har vedtatt at kystflåten 0- 20.9 meter, skal reguleres etter faktisk lengde fra 2023 - ikke hjemmelslengde, som i dag.

Kystflåten har den høyeste gjennomsnittlige alderen for samtlige fartøygrupper i fiskeflåten. Det er derfor er et stort potensiale- og behov for flåtefornying i kystflåten.

Installasjon av miljøvennlig framdriftsteknologi, mulighet for å ta om bord lærlinger til opplæring i fiskeryrket og nye systemer for å sikre best mulig kvalitet og verdiskaping av ressursgrunnlaget, fordrer mer plass om bord i fartøyene.

Når kystflåten skal strengt reguleres etter bestemte lengder fra 2023, vil slike reguleringer være til hinder for å realisere en framtidsretta kystflåte, viser Sintef Ocean til.

Hjemmelslengde
  • I lukket gruppe er det lengden fartøyet hadde før en viss dato, hjemmelslengden, som er bestemmende for fartøyets kvote. På grunn av ulike tidspunkt for lukking av fiskeriene, kan fartøy i lukket gruppe ha ulike hjemmelslengder for torskekvoten og for hyse-/seikvoten.
  • Hvert fartøy har en kvotefaktor i henhold til sin hjemmelslengde. Kvotefaktoren angir det enkelte fartøys andel av gruppekvoten i sin hjemmelslengdegruppe (heretter lengdegrupper). Kvoten til det enkelte fartøy i tonn framkommer ved å multiplisere kvotefaktoren med den årlig angitte kvoteenheten (tonn pr. faktor).
  • Lukket gruppe har siden 2002 vært delt inn i fire lengdegrupper etter den såkalte Finnmarksmodellen. Intensjonene i Finnmarksmodellen var tredelt:
    - å ivareta en differensiert fysisk flåtestruktur
    - å skjerme de små fartøyene mot konkurranse fra større fartøy i de årlige reguleringene
    - strukturering og fordeling av strukturgevinster innad i lengdegruppene
  • I november ble det klart at Stortinget har vedtatt en skal gå bort fra hjemmelslengde som bestemmende for fartøyets kvote. Stortinget har vedtatt at fartøygruppene i kystfisket skal innrettes etter faktisk lengde fra 2023.

Sikkerhetsaspektet

Videre viser Sintef Ocean til at siden 1970-tallet har bruken av bestemte lengdegrenser i fiskeflåten ført til at det bygges fartøyer som ikke har optimale sjøegenskaper, noe som kan gi redusert sikkerhet og arbeidsmiljø.

«I dag er alle andre fiskefartøyer over 21 meter regulert etter ulike grenser for lasteroms-volum. Med regulering etter lasteroms-volum, kan man bygge fiskefartøyer som både har gode sjøegenskaper og har plass til miljøvennlige framdriftsteknologier. For å sikre at også kystflåten kan delta i det grønne skiftet mv, bør det derfor vurderes om regulering etter lasteroms-volum kan erstatte strenge lengdegrenser for kystflåten», konkluderer Sintef Ocean.

Slår uheldig ut

I rapporten pekes det på at kystflåten i dagens modell ikke har rammevilkår som gir grønn omstilling, og Sintef har avdekket at Stortingets vedtak i Kvotemeldingen og regjeringens fartøypolitikk slår uheldig ut for kystflåten.

- Jeg merker meg at Sintef foreslår at fremtidens kystfiskebåter bør reguleres på en annen måte enn det Regjeringen nå foreslår. Dette er en viktig debatt å ta. Vi må sikre at også kystflåten har rammevilkår som bidrar til grønn omstilling og som skaper trygge og attraktive arbeidsplasser, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen i en uttalelse på Fiskarlagets nettsider.

Rapporten er fremlagt for Landsstyret i Norges Fiskarlag, som altså har besluttet å sende den ut på organisasjonsmessig behandling.

Du finner rapporten fra Sintef HER.