Legemiddelbruken i oppdrettsnæringen har de senere årene gått vesentlig ned. Medikamentfrie behandlinger har i stor grad overtatt som