Genetiske analyser viser til dels ekstremt høy grad av oppdrettsopphav, tilnærmet det en skulle kunne forvente om alle individer var avkom etter rømt oppdrettslaks, skriver forskningsinstitusjonen Norce i en melding mandag.

Kartleggingen er utført av forskerne ved Norce LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske) og Norsk institutt for naturforskning (Nina). Arbeidet er finansiert av Miljødirektoratet.

På Vestlandet viste lakseprøvene fra Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger en ekstremt høy grad av oppdrettsopphav i laksen, opptil 95,4 prosent går det fram av meldingen.

– Dette prosjektet er det første av sitt slag i små elver og viser behovet for å overvåke og håndtere situasjonen i disse små men tallrike vassdragene, uttaler prosjektleder i Norce LFI, Ulrich Pulg, i meldingen.

Forsker Ulrich Pulg hos Norce, her ved en tidligere anledning i forbindelse med tallmateriale for redningsaksjonen for Vossolaksen. Foto: Arkivfoto Kjersti Sandvik

Han understreker videre at selv om hver enkel elv er liten, er summen av habitatet stor. Det regnes med mer enn 2000 slike små kystvassdrag i Norge. Det finnes laks i langt flere vassdrag enn de offisielt registrerte 448 laksebestandene, og også langt mer enn i de rundt 1300 registrerte vassdrag med anadrom fisk (lakseregisteret) opplyses det i meldingen.

Det overvåkes innkrysning og innsig av oppdrettslaks, og uttak av oppdrettsfisk i en rekke lakseelver ,men i mindre kystvassdrag har denne tematikken ikke blitt belyst tidligere understrekes det.

– Det er også slik at villaksen vi finner i disse kystvassdragene er ekstra sårbare siden de er fåtallig. Så selv få rømte fisk kan føre til at oppdrettslaks tar over dominansen i vassdraget, uttaler Pulg.

Sten Karlsson i Nina, som har stått for de genetiske analysene, tilføyer i meldingen:

– Vi i NINA har aldri har funnet så høy grad av innkrysning av oppdrettslaks i en stikkprøve fra et vassdrag som i denne studien her.

Dette er funnene:

  • Innkrysning av oppdrettslaks i laksunger fra 11 mindre kystvassdrag på Vest- og Sørlandet ble analysert (middel vannføring 0,085-1,8 m3/s). Det ble påvist innkrysning av oppdrettslaks i nesten alle vassdrag, med store variasjoner mellom vassdrag og regioner.

Vestlandet:

  • Lakseprøvene fra Fjellvassdraget og Øyreselva viser en ekstremt høy grad av oppdrettsopphav på henholdsvis 95,4 % og 92,5 %, etterfulgt av Austrepollelva med 21,5 % oppdrettsopphav, og Steinviksbekken og Matreelva med henholdsvis 12,8 % og 14,7 % innkrysning.
  • Estimert innkrysning i prøvene fra Apeltunelva og Sælenelven var på henholdsvis 6,5 % og 7 %.

Rogaland og Agder:

  • I Rogaland og Agder ble det estimert en lavere grad av innkrysning.
  • I Forsandåna (Rogaland) ble det estimert 4,9 % innkrysning, i Logbekken 9,5 %, og Lonebekken 4,5 %.
  • Det ble ikke målt innkrysning av oppdrettslaks i Storebekken (Agder).
  • Resultater viser at små kystvassdrag kan virke som formeringssted for rømt oppdrettslaks.