I en pressemelding opplyser Olje- og energidepartementet at de i dag sender forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på høring med tre måneders frist.

Enorme verdier

Det er spådd at mineralvirksomhet på havbunnen kan ha et stort verdiskapingspotensial. I fjor meldte NTNU at de hadde registrert enorme forekomster av gull, sølv, kobber og sink på 2500 meters dybde mellom Svalbard og Jan Mayen. Mineralene kan være verdt over 1000 milliarder.

På norsk kontinentalsokkel er det kjent at det finnes to typer havbunnsmineraler; sulfidforekomster og manganskorper. Prøver av disse mineralene som Oljedirektoratet har samlet inn viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt. Dette er metaller som verden vil trenge fremover.

Store forekomster

Olje- og energiminister Tina Bru Foto: Javad Parsa

- Regjeringen vil legge til rette for verdiskaping og fremtidige, nye arbeidsplasser i havnæringene. Etterspørselen etter metaller er forventet å øke globalt i fremtiden, og Norge kan sitte på store forekomster av verdifulle mineraler. Det betyr at mineralvirksomhet på havbunnen kan bli økonomisk lønnsomt, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Metalliske mineraler brukes blant annet til produksjon av batterier, mobiltelefoner, vindturbiner, solcellepaneler og el-biler.

Åpningsprosess

Konsekvensutredningen er en del av åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel som regjeringen har igangsatt. Departementet viser til at konsekvensutredningsprosessen vil sikre involvering fra alle interessenter og fremskaffe mer, oppdatert og samlet kunnskap om hva effektene av en eventuell havbunnsmineralaktivitet kan bli.

- Mineralforekomstene i våre havområder tilhører staten. Før vi eventuelt kan gi tillatelser til kommersielle aktører til leting og utvinning av havbunnsmineraler, skal det gjennomføres en åpningsprosess for å avklare om slik virksomhet kan skje på en bærekraftig og forsvarlig måte. I tillegg arbeider vi nå med å kartlegge våre ressurser. Formålet med denne høringen er tidlig involvering av alle interessenter, fortsetter Bru.

Etter at høringsinnspillene er vurdert, fastsettes endelig konsekvensutredningsprogram.

30 millioner til kartlegging

OD har fått i oppgave å gjennomføre kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler på norsk sokkel og har gjennomført kartleggingstokt de tre siste årene til dyphavsområdene i Norskehavet med svært positive resultater. Det er avdekket blant annet flere, nye sulfidfelt. Det er bevilget 30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler i budsjettet for 2021.