Fredag opplyser Fiskeridirektoratet at de lyser ut de varslede raudåtetrål-tillatelsene. Fem nye avgrensende tillatelser i kategori 1, og fem nye avgrensede tillatelser i kategori 2, lyses nå ut.

Totalt ti tillatelser

Avgrenset raudåtetrål-tillatelse både i kategori 1 og 2 gir adgang til å høste raudåte med flytetrål i området nord for 62°N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekote vest for 24°Ø.

Fartøy som er tildelt avgrenset raudåtetråltillatelse i kategori 1 kan ikke drive fiske eller fangst på andre bestander enn raudåte, viser Fiskeridirektoratet til. Dette skyldes at tillatelser i kategori 1 er forbeholdt aktører som blir gitt unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven - altså at de får adgang til å høste raudåte selv om de ikke er aktive fiskere.

Må videreforedle

Videre opplyser direktoratet at ved tildeling i kategori 1, vil aktører som legger til rette for videreforedling, enten på land i Norge, eller om bord på høstingsfartøyet, vil bli prioritert. Direktoratet legger opp til at øvrige søknader i denne kategorien avslås uansett. Det vil imidlertid ikke bli stilt krav om en viss produksjonsaktivitet ved et bestemt landanlegg eller om bord på et bestemt fartøy, påpeker direktoratet.

TALLRIK: Hoppekrepsen raudåte er trolig den mest tallrike dyrearten på kloden. Foto: Universitetet i Tromsø

– Sørge for industriutvikling

Når det gjelder tillatelser i kategori 2, er dette forbeholdt virksomheter med aktive fiskere. Et villkår for tildelingen her er at fartøyet er tildelt annen spesiell tillatelse eller deltakeradgang, unntatt reketråltillatelse, selfangsttillatelse og hvalfangsttillatelse, viser direktoratet til.

Ved tildeling av raudåtetillatelser i kategori 2 vil direktoratet legge vekt på om søker enten selv, eller etter avtale med andre, sørger for industriutvikling (videreforedling) i Norge slik at det kan skapes en ny norsk industri. Direktoratet opplyser at «dette er imidlertid ikke et absolutt krav for tildeling i kategori 2. Det vil heller ikke i kategori 2 stilles krav om en viss produksjonsaktivitet».

Observatør om bord

Fiskeridirektoratet viser til at søkerne også må ta høyde for at det skal være plass til observatør om bord, med muligheter for å samle inn og opparbeide prøver om bord, og at fartøyets akustiske utstyr har vitenskapelig standard.

Varighet til 2029

Raudåtetillatelsene vil bli gitt med varighet til og med 2029. Kvotene fastsettes for ett år om gangen, på samme måte som i andre fiskerier. Fartøyene må være utrustet for og egnet til å drive høsting av raudåte med flytetrål.

Direktoratet viser til at det er en forutsetning at fartøyet som tildeles tillatelsen ikke endrer majoritetseierskap, eller selges for fortsatt drift, eller at tillatelsen oppgis for tildeling til fartøy med annet eierskap, innen to år fra tillatelsen er registrert i merkeregisteret på det fartøyet det opprinnelige tildelingsvedtaket gjelder.

Søknadsfrist er satt til 15. august. Det er Fiskeridirektoratet sentralt som vil gjennomføre saksbehandlingen og foreta en tildelingsbeslutning. Mer om søknadsvillkårene finner du her.