Fiskeridirektoratet melder at det fra 1. januar blir endringer i regelverket for utførsel av fisk og fiskevarer fra Norge. Kvoten for hvor mye turister kan ta med seg over grenseovergangene blir redusert, og fisk kan kun tas med ut av landet to ganger i løpet av ett år.

- Stor innstramming

– Fra årsskiftet blir det kun tillatt å ta med kvoten maksimalt to ganger i løpet av ett kalenderår. Dette er en stor innstramning i forhold til dagens regelverk der det er tillatt med utførsel en gang i uken. Ferdiglagde fiskeprodukt og fiskefilet vil også inngå i denne kvoten, forteller divisjonsdirektør i Tolletaten, Ivar Sletten, i en pressemelding sendt ut av Fiskeridirektoratet.

Den viktigste endringen er at det kun er lovlig å ta med seg egenfanget fisk og fiskevarer ut av landet, dersom en har fisket og oppholdt seg hos en virksomhet som er registrert for turistfiske hos Fiskeridirektoratet.

Kvoten for hvor mye fisk en kan ta med seg ut av landet reduseres til 18 kilo. I dag gjelder 20 kilo, dersom turistfiskebedriften er registrert, og ti kilo fra eget fiske eller dersom bedriften ikke er registrert hos direktoratet.

Kjøpt fisk omfattes ikke

Fisk eller fiskeprodukt som er kjøpt i Norge ikke er omfattet av utførselskvoten, dersom det kan dokumenteres at fisken er kjøpt fra en registrert næringsdrivende.

– Fisk som er fisket av merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeieren, og dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel er heller ikke omfattet av utførselskvoten, sier direktør Aksel Eikemo i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Vanker bøter

Ved brudd på utførselsregelverket kan all fisk/fiskevarer som blir forsøkt tatt ut av landet beslaglegges, hvis det ikke kan dokumenteres at den er kjøpt lovlig i Norge. Verdigrensen er maksimalt 5000 kroner for å utføre varer, uten at en må deklarere til Tolletaten ved grensepassering.

Tolletaten har beslaglagt 2 230 kilo fisk fordelt på 26 beslag i løpet av 2020. Dette er en markert nedgang i både tallet på beslag og beslaglagt mengde fisk i forhold til tidligere år. Nedgangen skyldes i all hovedsak betydelig mindre reiseaktivitet på grunn av koronapandemien.

Turistfiskebedrifter som er registrert hos Fiskeridirektoratet skal rapportere gjestene sine fangster, og fra 1. januar 2022 skal rapporteringen skje på digital plattform godkjent av Fiskeridirektoratet. Fra dette tidspunktet vil det ikke lenger være mulig å registrere fangster via Fiskeridirektoratets digitale fangstrapporteringsskjema.