Mowi søker arealer og dispensasjon til å få etablere oppdrettsanlegg i Balsfjord i Troms. Det er ny teknologi og utvikling som er i fokus for oppdrettsselskapet når de nå søker om arealer og dispensasjon for etablering i Balsfjord.

Mowi ønsker å etablere seg med to akvakulturlokaliteter i Balsfjord kommune. Et konvensjonelt anlegg for smolt og et nyskapende anlegg, formet som en smultring, skriver Nye Troms.

Ber om dispensasjon fra kystsoneplanen

Avisen skriver at formannskapet i Balsfjord ble orientert om søknaden under onsdagens formannskapsmøte.

I søknaden bes det også om dispensasjon fra kystsoneplanen, ettersom de to områdene hvor selskapet ønsker å etablere seg ikke er regulert til slik aktivitet i dag. Lokalitetene det dreier seg om er Middagsneset og Skredan. Begge lokalisert mot land på vestsiden av Balsfjorden.

Balsfjorden i Troms. Foto: Bjørn Tore Forberg

Selskapet har fått tildelt en utviklingskonsesjon fra Fiskeridirektoratet, for å etablere et semi-lukket anlegg. I samarbeid med et selskap som heter ØPD har oppdrettsselskapet iverksatt et prosjekt, der de skal bygge en såkalt «Donut» (smultring).

Fordelene med en slik donut skal være at man har muligheten til å beskytte fisk i fasen fra 2,5 kilo og opp til 6 kilo fra lus og sykdom ved å ha kontroll på miljøet fisken oppholder seg i. Målet er også at denne typen anlegg skal gi større muligheter til å kontrollere utslipp til miljøet, både i form av fôrspill, avføring fra fisken og rømming, begrunner Mowi i sin søknad, ifølge Nye Troms.

Saken som ble lagt fram formannskapet var kun til orientering, og det ble dermed ikke gjort noe vedtak i saken på onsdag. I nær framtid skal imidlertid Balsfjord kommune ha et møte med Mowi og Troms Fylkeskommune, før saken skal tilbake til politikerne for politisk behandling og vedtak.