Fiskeribladet er på plass på det store fagseminaret på Husøydagan: Et bærekraftig marked og her kan du følge streamingen som vil vare frem til klokken 18.00:

Seminaret arrangeres i regi av Sjømatklynga Senja og Profilgruppa, der ei bærekraftig fremtid for sjømatnæringa – skal settes på dagsordenen. Fiskeribladet streamer live - via nett og Facebook for dem som ønsker å følge seminaret.

Her er noen smakebiter på aktuelle samtaletema:

Utkonkurrert eller «usertifisert»?

Stadig flere kunder etterspør dokumentasjon på at sjømaten de kjøper er fisket eller produsert, bearbeida, emballert og transportert til markedet på en bærekraftig måte. Bærekraftig produkt – og markedsutvikling betyr at hele sjømatkjeden, fra havet til matbordet, må utvikles og omstilles på en måte som gjør at vi kan drive med dette i uoverskuelig tid framover. Sertifiseringsordninger for bærekraft blir mer omfattende for hvert år, og stiller kvalitetsfremmende krav både til enkeltaktører, bransjegrupper og til næringa som helhet. God kvalitet på ditt eget produkt er ikke lengre tilstrekkelig og sjømatprodusenter som ikke imøtekommer kundenes sertifiseringskrav, risikerer å tape konkurransekraft og markedsområder, både for seg selv og andre.

– Har vi alle tatt inn over oss konsekvensene av sertifiseringsregimet og hvilken makt det egentlig representerer? På hvilke områder vil det være tilstrekkelig å feie for egen dør, og hvor er vi helt avhengig av at alle tar ansvar for å opptre på en bærekraftig måte?

LIVE-SENDING: Fiskeribladet streamer live fra Husøydagan fredag fra klokken 14.00 – med fagseminar om norsk sjømat – med blant annet Arne Hjeltnes og Renate Larsen. Foto: GRAFIKK

Markedsarbeid rød og hvit – samme greia?

Det å selge laks og torsk er to forskjellige ting, og markedsarbeid knytta til oppdrett og villfanga, fersk, frossen og bearbeida sjømat er på mange måter helt forskjellige verdener. Samtidig ser stadig flere sjømataktører synergier i det å drive med både rød og hvit fisk, og forutsetningene for å kunne bruke opparbeida markedskunnskap, erfaring og markedsapparat på kryss og tvers av bransjegruppene, er absolutt til stede.

– Hva tenker de som nå satser for fullt på å tilby «begge deler», om akkurat dette? Hva kan laksenæringas markedskompetanse tilføre hvitfisknæringa og vice versa? Hvilken markedsverdi ligger det i å være en mer komplett leverandør av sjømat, ved å kunne tilby både laks og hvitfisk?

Bærekraftig utnyttelse av hvitfiskmarkedet?

Tilgangen på råstoff i den norske hvitfisknæringa styres i stor grad av et naturlig landingsmønster hvor man utnytter sesongen, følger fiskens naturlige vandringer og tar den på land når den er best tilgjengelig og mest verdifull. Men landingsmønsteret påvirkes også av sentrale reguleringer som har til hensikt å utvide sesongen og sørge for at det landes hvitfisk over en større del av året, bla.a for å sikre råstoff til industrien.

– Hva er markedsperspektivet knyttet til de to hovedlinjene fiske i sesong eller spre fisket utover året? Vi ønsker å se nærmere på markedsmessige fordeler og ulemper med de ulike vinklingene, og veie disse opp mot bærekraft i et bredt spekter. Hvordan bør vi innrette oss på dette området for at det skal lønne seg på lengre sikt – økonomisk, miljømessig og sosialt – for flest mulig?

Topptungt panel

I tillegg til Arne Hjeltnes fra Finnmark fisk og Norwegian fish company kommer også Renate Larsen, administrerende direktør i Norge sjømatråd.

  • Sjømatrådet stiller også med torske-sjefen Trond Rismo.
  • Fra Coast seafood kommer Martin Øvrebø
  • I tillegg stiller Rode S. Rønning-Hansen fra Primex Norway og Svein Ruud fra Norwegian King Crab.