Det var på møtet i landsstyret forrige uke at Fiskarlaget peker på en rekke uheldige konsekvenser knyttet til Stortingsvedtaket om kvotemeldingen. Vedtaket de fattet er fulgt opp med en henvendelse til alle parti på Stortinget, melder Fiskarlaget på sin nettside.

Bidrar ikke

Landsstyret sier i vedtaket at de mener kvotemeldingen og Stortingets behandling av denne, har satt hele fiskerinæringen i en nærmest umulig situasjon hvor viktige rammebetingelser for fremtiden fremstår som svært uavklarte.

– Det beste og viktigste politikerne kan bidra med for å sikre landets viktigste næringer, er trygghet og forutsigbarhet. Situasjonen etter Stortingets behandling av kvotemeldingen bidrar ikke til dette, heter det i vedtaket.

Det nye problemet

De viser til at stortingsmeldingen som startet det hele, hadde en hel rekke forslag som ingen hadde bedt om, og som stort sett ingen så som løsning på et eneste problem.

– Landsmøtet i Norges Fiskarlag og en samlet næring avviste hele meldingen – den var ingen løsning – den var det nye problemet.

Landsstyret mener det er alvorlig når Stortinget skroter de faste fordelingsnøklene som har tjent næringa i flere tiår.

– Fordelingsnøklene ga forutsigbarhet og de sikret kystflåtens andeler ved lave kvotenivåer. Landsstyret oppfatter at det ikke er avklart hvordan hjemfall av kvoter i kystflåten skal finne sted, sier de i vedtaket.

Ikke akseptabelt

Samtidig viser landsstyret til at det fremmes forslag om oppfølging av Stortingets vedtak om overgang til lengste lengde som kriterium for inndeling av kystflåten i Finnmarksmodellen.

– Norges Fiskarlag kan ikke akseptere at Stortingets vedtak om overgang til lengste lengde innføres uten at man i tilstrekkelig grad konsekvensutredet hvilken effekt endringen vil ha, sier de og viser til at konsekvensene for kystfartøyene i pelagisk sektor er enda mer uoversiktlige og svært lite utredet.

Redusert interesse

Landsstyret viser også til at flere skipsverft melder om vesentlig redusert interesse for nybygg og større oppgraderinger av fiskebåter. Innovasjon Norge melder om halvering i søknader fra fiskerinæringa til rehabilitering og nybygg.

– Dagens situasjon er så uheldig at Norges Fiskarlag vil oppfordre regjeringen og opposisjonspartiene om å sette seg sammen for få iverksatt de nødvendige utredninger før man tar endelig stilling til de omfattende endringene i rammebetingelser som næringa nå er forespeilet.

– Landsstyret vil understreke at fiskeriene som fremtidsnæring må gis rammevilkår som rydder bort usikkerhet og åpner for å ta de utfordringene og omstillingene som må til for at vi som næring skal kunne ta ut vårt potensial, heter det i vedtaket fra landsstyret.

Kontakter partiene

I et tilleggsvedtak til saken sier Fiskarlaget at:

«Norges Fiskarlag kan ikke akseptere at de omforente fordelingsnøklene i næringa ikke videreføres etter Stortingets behandling av kvotemeldingen.

Stortingets vedtak, hvis det blir stående, får store og uakseptable konsekvenser for både torskesektor og pelagisk sektor.

Norges Fiskarlag vi ta kontakt med alle politiske parti for å begrunne og få omgjort det åpenbart uakseptable med Stortingets overgang til faste kvotenøkler.»