Vest-Finnmark Kystfiskarlag sier i sin høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets forslag om utbygging av vindkraftverk på «Sandskallen» like utenfor Sørøya i Vest-Finnmark, klart nei til prosjektet.

Styreleder i lokallaget, Tommy Pettersen, viser til at fiskefeltene der er svært viktige for kystfiskerne i regionen - og for kystflåten fra andre områder i Nord-Norge.

Kan tape store verdier

I høringsuttalelsen poengterer lokallaget at det de siste årene i snitt har vært landet ca. 16-tusen tonn fisk fra «Sandskallen» og tilstøtende områder til en førstehåndsverdi på ca. 200-millioner kroner. Denne fisken, har ifølge lokallaget, vært landet og foredlet på produksjonsanlegg i kommunene Måsøy, Hammerfest og Hasvik.

– De samfunnsmessige ringvirkningene av landingene fra «Sandskallen» i regionen, beløper seg trolig årlig til en verdi som langt overstiger førstehåndsverdien av landingene. Enhver reduksjon i fangstene fra «Sandskallen» som en følge av en eventuell vindkraftutbygging på feltet, vil være alvorlig for regionen, sier Pettersen.

Glemmer fiskeriene

Vest-Finnmark Kystfiskarlag kritiserer også at fiskeriene ikke er hensyntatt, og at dette var noe Energi- og miljøkomiteen også påpekte måtte hensynstas, da de behandlet utkastet til havenergiloven.

– I høringsbrevet fra OED mener vi lovgivernes klare presisering overhodet ikke er vektlagt, noe vi oppfatter er et klart brudd på Stortingets forutsetning da loven ble vedtatt, hevder Pettersen.

– Ingen reell klimagevinst

Lokallaget er også kritisk til at kraften fra vindmøllene kan bli brukt til å delelekrifisere gassproduksjonen på Melkøya - og at dette fremholdes som en klimagevinst.

– OED framhever at havvind fra «Sandskallen» vil kunne legge grunnlaget for redusert bruk av fossilt brensel til bl.a. egenproduksjon av elektrisk kraft på Melkøya. Men hvis det reduserte gassforbruket og klimaavtrykket lokalt i praksis bare betyr at reduksjonen vil forplante seg som tilsvarende økt gasseksport fra Melkøya, vil jo det reduserte klimaavtrykket lokalt forplante seg som et tilsvarende økt klimaavtrykk i andre deler av verden der denne gassen havner, sier Pettersen.

– Vi kan derfor ikke se at det foreligger noen åpenbar og reell klimagevinst i forslaget fra OED, avslutter han.

Fiskeribladet omtalte onsdag at også Fiskebåt stiller seg kritisk til de planlagte vindkraftanleggene til havs, fordi de mener det vil ramme viktige gyte- og fiskefelt.