Tidligere i år ble det kjent at regjeringen åpner opp for et stort kommersielt fiske etter hoppekrepsen raudåte. Totalkvoten er på 254.000 tonn som skal fiskes utenfor 1000 meters dybdekvote. I tillegg foregår det et kystnært raudåtefiske.

Rammer torsken

Norges Kystfiskarlag mener at det kystnære fisket etter raudåte vil kunne ramme fremtidige årsklasser av både torsk og andre fiskearter. Og med det bakteppet, mener organisasjonen at raudåte vil bli tema i de norsk-russiske forhandlingene om fiskekvotene i Barentshavet fremover.

TALLRIK: Ifølge havforskere finnes det så mye raudåte i havet at det ikke er mulig for menneskehjernen å fatte de store mengdene. Foto: Terje van der Meeren/Havforskningsinstituttet

Vil bli tema

«Ettersom vi forvalter torskebestanden i fellesskap med Russland er det naturlig at den russiske forhandlingspart blir bragt med i fremtidige diskusjonen omkring forvaltningen av raudåte, da deres torskeandel også har sine gytefelt innenfor norsk territorialgrense», sier leder i Kystfiskarlaget Arne Pedersen i en uttalelse på Kystfiskarlagets nettsider.

Dersom raudåtefisket får fortsette i de kystnære områdene i årene som kommer, er Pedersen sikker på at raudåta vil bli diskusjonstema i fremtidige forhandlinger.