I en pressemelding gir Norges Kystfiskarlag uttrykk for at de reagerer sterkt på at Nærings- og fiskeridepartementet har valgt å halvere agnkvoten for inneværende år.

- Det antydes også langt på vei at hele ordningen ønskes avviklet, uten at det gis en nærmere forklaring på dette, skriver Kystfiskarlaget i meldingen.

Organisasjonen støtter Fiskarlaget Nords krav om at agnkvoten for 2021 videreføres til det nivå som var satt for 2020 for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for linefiskernes adgang til agn.

Norges Kystfiskarlag ber om at agnkvotene for inneværende år økes.

- Avsetningene til agnformål utgjør en ubetydelig andel av totalkvotene i de enkelte fiskeriene og stimulerer til leveranser av høykvalitets råstoff, samtidig som det bidrar til sysselsetting og verdiskapning langs kysten, heter det i meldingen.