Begrensninger i garnmengde og bøter for brudd på reguleringene kan bli de nye bestemmelsene som møter fiskerne i Lofoten kommende sesong.

Fiskeridirektoratet sendte nylig på høring et forslag til nye lokale reguleringer for fisket i Lofoten i 2021. Basert på erfaringene fra årets lofotfiske har etaten prioritert garnbegrensninger og lovhjemmel for å ilegge overtredelsesgebyrer i sitt utspill.

Levert høringsinnspill

Kystfiskarlaget leverte like før helgen sitt høringsinnspill.

Der peker organisasjonen på følgende:

«Dersom det skal settes en bruksbegrensing på mengde garn mener vi denne bør settes relativt romslig, slik at majoriteten av fartøy kan framholde fisket på samme vis som tidligere år. Hensikten med garnbegrensingen må være at de fåtall fartøy som driver med svært store mengder garn må begrense dette. Dette med bakgrunn i at det først og fremst var disse fartøyene som skapte arealutfordringer under fjorårets fiske».

Kystfiskarlanget mener at en en rimelig bruksbegrensning vil være 300 garn per fartøy eller 10 000 meter.

«Med tanke på håndheving av bestemmelsen mener vi det er ryddigst med en enkel bestemmelse som gjelder likt for alle fartøy. Dette er samme måte man har fastsatt redskapsbegrensingen for snurrevad», skriver laget.

Frarådes sterkt

Videre viser Kystfiskarlaget at de har notert seg forslaget fra Nordland Fylkes Fiskarlag om en garnbegrensing per mannskap på 1650 meter, og har følgende å si om det:

«Dette vil vi sterkt fraråde. For fartøy som driftes med en eller to om bord vil dette bety en begrensing på 50 eller 100 garn. Vi mener dette vil gjøre det vanskelig å drive et rasjonelt fiske for flertallet av de som deltar i Lofotfiske, og i strid med hva som er hensikten bak en redskapsbegrensing.

Norges Kystfiskarlag mener det er viktig for gjennomføringen av Lofotfisket at spillereglene følges, og da spesielt reglene om inn- og utmelding av bruk. Vi mener derfor det er fornuftig at fiskeridirektoratet gis hjemmel til å håndheve dette. Vi mener at det også er viktig at fiskeridirektoratet i forkant av Lofotfisket informerer skikkelig om reglene. Dette er spesielt viktig med tanke på nye fartøy som kommer til og som ikke nødvendigvis kjenner til reglene.», viser laget til.