Styret i Norges Kystfiskarlag har behandlet spørsmålet om refordeling av ufordelt tredjelandskvote torsk nord for 62 graden. Det opplyser Kystfiskarlaget i en melding torsdag.

I meldingen uttrykker laget bekymring for markedssituasjonen for torsk i lys av koronasituasjonen, samt en stor totalkvote på torsk inneværende år.

Ber om overføring

Kystfiskarlaget påpeker at de med bakgrunn i det har i flere omganger bedt myndighetene se nærmere på muligheter for å forskyve inntil 10 prosent av totalkvoten for 2021 til neste års totalkvote.

«Norges Kystfiskarlag ber derfor om at dette grepet vurderes som et konkret innspill i forbindelse med spørsmålet om tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvantum, enten for hele eller deler av kvantumet. Det vil kunne virke positivt for mottaks- og markedssituasjonen i et ellers utfordrende år», heter det i meldingen.

Forutsigbart fiskeri

Dersom det skal tilbakeføres torsk fra tredjelandskvantumet til norsk totalkvote i inneværende år, anbefaler Kystfiskarlaget at det fordeles på de ulike fartøygruppene så snart som mulig.

«Dette vil være svært viktig for at særlig den minste flåten skal få et mest mulig forutsigbart fiskeri. Det forutsettes at refordelingen omfatter både åpen og lukket gruppe.

Videre vil vi påpeke behovet for åpenhet rundt de etablerte fordelingsnøklene som legges til grunn for fordeling av ufordelt tredjelandskvantum, da vi ikke er kjent med disse», avslutter laget.