Ingen av kveitene døde i løpet av de første 72 timene, som blir ansett som den kritiske fasen etter fang-og-slipp. Etter den tid var det data tilgjengelig for ti av kveitene.

– Åtte av disse kveitene viste heller ingen tegn til langtidsdødelighet. For to av kveitene har vi ingen registrerte bevegelser fra den akustiske senderen etter henholdsvis 38 og 44 dager, og heller ingen data fra pop-up senderne. Vi vet ikke om det skyldes at de akustiske senderne løsnet og lå i ro på bunnen eller om kveitene døde, sier forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Havforskere fra HI og Universitetet i Tromsø fulgte elleve kveiter mellom 123 og 192 centimeter som ble fisket med stang og snøre. De ble merket med en akustisk sender og en pop-up-sender som løsner etter en gitt periode. Senderne registrerer kveitens vertikalbevegelser, altså om den beveger seg oppover og nedover i dypet. Studien er publisert i det internasjonale tidsskriftet Fisheries Research.

Keno Ferter understreker at ingen av de elleve kveitene hadde særlige skader fra fiskekroken eller sterke blødninger.

– Store krokskader hadde sannsynligvis ført til høyere dødelighet. I denne studien har vi heller ikke undersøkt mindre individer, som kan reagere annerledes på fang-og-slipp, sier han, og peker på at fang-og slipp også må sees i sammenheng med dyrevelferd.

På Havforskningsinstituttet har de begynt å studere stressreaksjoner hos kveite i forbindelse med fang-og-slipp. 

I enkelte fjorder kan kraftig fiskepress føre til overbeskatning av kveitebestanden. Det er spesielt uheldig når det går utover de store kveitene, som er viktige for bestanden på grunn av høy eggproduksjon og gode gener. Ferter peker på noen tiltak som kan fungere. 

– Innføring av maksmål – den maksimale lengden fisken kan ha før den må settes tilbake – kan skåne de store individene og redusere fiskepresset. God informasjon til fiskerne om hva slags utstyr de skal bruke for å unngå store krokskader og hvordan de skal behandle kveiten best mulig, er også effektivt for å sikre høy overlevelse etter fang-og-slipp.