I 2019 ble det avsatt 23,4 mill. kroner til føringstilskudd for frakt av fisk og skalldyr.

Formålet med ordningen er å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur. Videre skal ordingen bidra til at ressursene utnyttes også i områder hvor det ikke er mottak i umiddelbar nærhet og bidra til en effektiv gjennomføring av fisket ved å føre fisk ut av overskuddsområder.

Videreføres ikke

Regjeringen vil ikke bevilge midler til føringstilskudd i 2020, men heller «legge til rette for at fiskesalgslagene kan finansiere tilskuddet ved hjelp av såkalte inndratte midler».

Inndratte midler fra fangst ut over et fartøys kvote kan i henhold til forskriften benyttes til kontrollarbeid i salgslagene, prisutjevning, pristilskudd eller frakttilskudd. Inndratte midler fra fangst ut over gruppekvote kan imidlertid kun benyttes til kontrollarbeid i salgslagene. Regjeringen vil åpne for at også slike inndratte midler kan benyttes til frakttilskudd (føringstilskudd).

1,9 millioner til erstatning

Regjeringen foreslår en bevilgning på 1,9 millioner kroner som skal dekke eventuelle erstatninger ved skade på fiskredskaper, kompensasjon ved ilandføring av skrot som ikke kommer fra oljeindustri og tap av fiskefelt. Ordningen omfatter også erstatninger for direkte tap grunnet seismisk datainnsamling.

3 millioner til garantilott, selfangst og kongekrabbe

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 3 millioner kroner i 2020, som skal dekke tilskudd til desimeringsfiske av kongekrabbe, selfangst og garantilott.

Det ble avsatt 2,5 mill. kroner til selfangst i 2019. Det gikk to fartøy på fangst i Vestisen og ett i Østisen. I tillegg mottok ett selmottak tilskudd.

Garantilotten er en ordning som skal sikre fiskere en viss minsteinntekt i de ulike fiskeriene, dersom fisket av ulike årsaker skulle slå feil. Ordningen er hjemlet i forskrift om garantiordningen og administreres av Garantikassen for fiskere. Ordningen er regelstyrt, som innebærer at fiskere som tilfredsstiller vilkårene, er berettiget til garantilott.

Når det gjelder tilskuddsordningen i det frie fisket etter kongekrabbe, er formålet å begrense spredningen av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område, vest for 26oØ. Det utbetales tilskudd for fangst og mottak av kongekrabbe under en viss størrelse fangstet utenfor kvoteområdet.