Sjømat Norge har levert høringsuttalelser på grunnrenteskatt og produksjonsavgift i havbruksnæringen.

– Det diskuteres nå ulike former for skattlegging av havbruksnæringen. Vi mener det er viktig å ta vare på konkurransekraften og at produksjon av laks ikke blir flyttet ut av landet. Derfor må det gjennomføres en NOU, en offentlig utredning av hvordan ulike skatter og avgifter vil slå ut for næringen.

Det sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en pressemelding tirsdag.

Sjømat Norges høringsuttalelser er knyttet til at regjeringen har varslet utredning av en mulig grunnrenteskatt i havbruksnæringen og forslaget om innføring av produksjonsavgift som Stortinget snart skal ta stilling til.

Sjømat Norge understreker at de er imot innføring av produksjonsavgift og mener at spørsmål om økte skatter og avgifter på næringen må gjennom en grundig utredning før Stortinget bestemmer seg.

– Havbruksnæringen er en syklisk næring som konkurrerer internasjonalt. En produksjonsavgift vil svekke konkurransekraften i næringen, og kan føre investeringer og arbeidsplasser ut av Norge. Det samme kan bli konsekvensen av en eventuell grunnrenteskatt, sier Ystmark.

Han påpeker at hvis kostnadene ved produksjon av fisk i Norge blir for høye, kan konsekvensen bli at veksten i næringen fremover skjer i utlandet.

«Vi ser allerede igangsetting av en rekke prosjekter basert på landbasert teknologi lokalisert i viktige markeder som EU og USA» skriver Sjømat Norge i høringsuttalelsene.

Sjømat Norge viser til at det er vanlig praksis at store skattespørsmål utredes gjennom en NOU. 

«En slik utredning må forutsette at konkurransekraften til norsk havbruksnæring ikke skal svekkes, sammenlignet med konkurrerende, lakseproduserende land og andre matprodusenter. Det er også viktig at alle parter kan ta del i utredningsarbeidet, også næringen og kommunene».

 Sjømat Norge minner om at en grunnrentebeskatning berører, foruten havbruksnæringen, leverandører av varer og tjenester til havbruksnæringen, kommuner som regulerer areal til næringen, fylkeskommuner og staten.