Det melder Norges Råfisklag torsdag ettermiddag. Avdelingsdirektør for omsetning i Råfisklaget, Charles A. Aas, sier til Fiskeribladet at situasjonen er prekær.

Charles A. Aas, avdelingsdirektør for omsetning i Råfisklaget Foto: Råfisklaget

– Vi har fått henvendelser fra industrien med anmodning om å iverksette tiltak. Da er det verktøyet vi har, døgnkvoter. Det er ikke ønskelig, men situasjonen er så prekær, at vi måtte ty til et drastisk grep, sier Aas til Fiskeribladet.

20 tonn per døgn

Døgnkvoten setter begrensning for maksimal mengde hyse, alle tilstander per døgn (sløyd hodekappet, sløyd med hode og rund). Døgnkvoten gjelder for fiske med konvensjonelle redskaper, og er satt til maksimalt 20 tonn beregnet i rund vekt.

Det er sjeldent at salgslag sammen med industrien går til det steg å «regulere» fiskeriene. Sist det var behov for å gjøre det, var i forbindelse med hysefisket vinteren 2016 da det ble innført ukekvoter, samt under torskefisket i 2014 – da ble det innført turkvoter på grunn av for stor pågang av råstoff.

Enkeltlandinger opp mot 100 tonn

– Vi har nå hatt opp mot 100 tonn hyse på en landing. Tilgangen er plutselig blitt veldig mye bedre enn den har vær tidligere. I tillegg til at det har vært store fangster, har fangstene også bestått av mye småhyse, Fiskeridirektoratet har stengt flere fiskefelt på grunn av denne problematikken. Innslag av småhyse i fangstene gjør også omsetningssituasjonen vanskeligere, påpeker Aas.

Dårlig kvalitet

– Har det vært båter som ikke har fått levert fisk?

– Det har vært båter som er blitt liggende såpass lenge til kai på grunn av lossingskø, slik at kvaliteten på fisken er blitt forringet. Mye av hysa blir sløyd på havet, men det tar likevel tid å pakke unna fisken. Samtidig beiter hysa mye på lodderogn, og er av en slik tilstand at den må sløyes fort, sier Aas og tilføyer:

– Vi anmoder derfor båtene å ha hyppige leveringer og avtale levering med kjøper før en starter fiske.

Prisene falt

Snurrevadflåten har den siste tiden vært i aktivitet øst for Nordkapp hovedsakelig der hysetilgangen har vært god.

I sammenheng med at landingene av hyse har tatt seg opp, har også prisene dalt.

– I ukestatistikken fra Sjømatrådet har snittprisen på fersk eksportert hyse lagt på vel 12 kroner kiloen. Det er ned fra over 20 kroner kiloen for to uker siden. Store landinger, kombinert med mye småhyse og hyse av til dels dårlig kvalitet i enkelte landinger, har bidratt til prisfallet, påpeker Aas.

– Ekstremtilfeller

– Du nevnte landinger på opp mot 100 tonn?

– Det er ekstremtilfeller. I snitt har fangstene vært mye mindre, men mange kjøpere vil nok også si at 20 tonn er mye også.

– Hvor lenge vil disse døgnkvotene vare?

– Det vurderes fortløpende. De iverksettes fra og med lørdag. Det er ikke noe problem å få levert mer enn 20 tonn i morgen (fredag, journ.anm.), men fra og med lørdag gjelder 20 tonn per døgn, sier Aas.

Inndrar fangst utover døgnkvote

I en melding sendt ut fra Råfisklaget vises det til at:

«Råfisklaget vil henstille til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet å bidra til at kravet til forsvarlig håndtering av fangster blir håndhevet. Vedtaket er hjemlet i Fiskesalgslagslovens § 13, og med henvisning til «Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer»,

Videre opplyses det fra Råfisklaget at verdi av fangst utover tillatt døgnkvote vil bli inndratt».

Salgslaget opplyser videre at dersom kjøper har fastsatt strengere reguleringer, må leverende fartøy forholde seg til kvotene fastsatt av kjøper.

Overføring av fangst

«Når Norges Råfisklag har innført reguleringer med hensyn til avtaket, i dette tilfellet døgnkvoten på 20 tonn hyse, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av overskytende fangst på feltet mellom fartøy i lukket gruppe over 21 meter største lengde som fisker med snurrevad.

Råfisklaget understreker at overføring av fangst kan kun skje etter tillatelse fra dem.

Arbeidsutvalget i Råfisklaget anmoder fiskerne om å tilpasse fisket med kort fisketid, tilpasse leveranser etter kjøpernes etterspørsel, og oppfordrer at ingen må starte fiske uten avtale med kjøper om levering.