Norske fiskere landet pelagisk fisk for over 8 milliarder kroner i 2020, mens landinger fra utenlandske fartøy utgjorde en verdi på 2 milliarder.

En nedgang i landet kvantum i torskesektoren gjør at økningen i samlet verdi av landingene for norske fiskere i 2020 er på rundt 3 prosent. Totalt er det landet fangst for noe over 22 milliarder kroner i 2020, melder Fiskeridirektoratet.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2020 er foreløpige.

Rekordhøy verdi

Prisen på kolmule og norsk vårgytende sild økte med henholdsvis 27 prosent og 34 prosent fra 2019 til 2020. Sammen med økte landinger av makrell og tobis, ga dette en rekordhøy verdi på landinger fra norske fiskere, ifølge meldingen.

I tillegg landet britiske fiskere pelagisk fisk for 1,3 milliarder i fjoråret, en økning på i underkant av 30 prosent fra 2019. Innen pelagisk sektor samlet sett, var økning i verdi på 24 prosent fra 2019 til 2020.

Nedgang for torsk

Mengden landet torsk i 2020 er omtrent som i 2019. Det har i perioden fra 2015 til 2020 vært en nedgang i landinger av torsk på litt i overkant av 20 prosent, noe som utgjør nesten 100.000 tonn i landet rundvekt. Dette henger sammen med lavere kvoter i perioden 2015 til 2019, mens kvoten i 2020 var på omtrent samme nivå som i 2019.

Motsatt utvikling har det vært for sei som har hatt en økning i samme periode på rundt 40.000 tonn rundvekt noe som utgjør 25 prosent økning. Prisen på torsk har stabilisert seg fra 2019 til 2020 etter en økning på 40 prosent fra 2015 til 2019.