Senter for hav og Arktis. Foto: Marius Fiskum Foto: Marius Fiskum

– God sameksistens vil være et konkurransefortrinn for havnasjonen Norge. Dette er vårt innspill til hvordan man kan sikre en utvikling hvor verdiskapningen øker og konfliktnivået synker. Vi håper disse forslagene vil stimulere til refleksjon og diskusjon, sier senterets direktør Jan-Gunnar Winther, i en pressemelding.

Det er Menon Economics og SINTEF Ocean som har utarbeidet rapporten på vegne av Senter for hav og Arktis.

Løsningsforslagene ble offentliggjort i dag, i et webinar med statsminister Erna Solberg.

– Norsk havforvaltning og forskning er best i verden. Det er fordi vi tenker helhet, har gode samarbeid og nye næringer som kommer til. Det er mange muligheter og da er rammeverket og de ideene dere har i deres fire løsningsforslag viktige å ta med seg, sa Solberg, som understreket at sameksistens er et viktig element i å utvikle havnasjonen Norge videre.

Kamp om arealene

Forslagene i rapporten bygger på en bred kartlegging av status og mulige framtidsbilder for sameksistens. Sentrale havnæringsaktører har vært involvert i prosjektet, viser Senter for hav og Arktis til.

Senter for hav og Arktis

Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen og ble åpnet i 2018.

Senteret jobber for bærekraftig verdiskaping i norske havnæringer, og tilrettelegger for tettere samarbeid mellom relevante kompetansemiljø. Et overordnet mål er å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.

Senteret er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet og administrativt lagt til Nofima.

Rapporten som ble lansert i dag peker på konkrete tiltak som skal kunne bidra til harmonisk sameksistens i en framtid preget av flere aktører og mer aktivitet i havrommet.

Det handler om løsninger for åpen og dynamisk datadeling, behovet for en nasjonal kystsoneplan, samhandling i marine næringsparker og å skape felles prinsipper for bærekraftige havnæringer. Senter for hav og Arktis mener løsningene kan gjennomføres enkeltvis, men at de vil være mer kraftfulle hvis flere av dem iverksettes.

Dette er de fire løsningsforslagene

  • Åpen og dynamisk datadeling: Rapporten foreslår en plattform som sammenstiller data om areal, næringsvirksomhet, utslipp, økosystemer, og geologiske og fysiske forhold i havet. Den bør bygge på en eksisterende løsning og må være tilgjengelig, tilrettelegge for analyser, og oppfordre og tilrettelegge for innrapportering og bruk. Dette vil også gi nye muligheter for dynamisk forvaltning basert på sanntidsdata.
  • Nasjonal kystsoneplan: Kystsonen forvaltes i dag av den enkelte kommune, med hjemmel i plan- og bygningsloven. En nasjonal kystsoneplan vil gi muligheter for koordinert forvaltning av våre kystnære havområder, hvor man ser næringsaktivitet og økosystemer langs hele norskekysten under ett.
  • Marine næringsparker: Marine næringsparker kan bidra til å utnytte knappe arealressurser ved at flere aktører og næringer går sammen om å skape løsninger for samlokalisering, for å få mest ut av ressurser og leverandører. Det kan også bedre samarbeidet mellom aktører om bærekraft, logistikk og infrastruktur, søk- og redning, forskning og utvikling, og avlaste andre havområder, tror de som har utarbeidet rapporten.
  • Felles prinsipper for bærekraftige havnæringer: Rapporten foreslår at bredden av havnæringer skal komme sammen for å finne felles prinsipper eksempelvis for hvordan man inkluderer andre aktører når man etablerer ny aktivitet, eller hvordan man rapporterer på bærekraft.

Rapporten finner du her.