Effektiv og miljøvennlig kontroll med begroing er en av de store utfordringene i dagens lakseoppdrett. De fleste oppdrettere bruker kobberholdige impregneringer på nøtene for å redusere begroing, skriver FHF i sitt nyhetsbrev.

Det er et mål å redusere utslipp av kobber til marint miljø.

Begroing er uønsket vekst av marine organismer på nøter, sensorer for strømmåling og alt annet utstyr som ligger i sjøen

Rengjøring

Ofte holder heller ikke impregneringen en hel produksjonssyklus, og nøtene må rengjøres eller skiftes. Dette kan medføre risiko for rømming, og begroing som spyles av nøtene kan bidra til irritasjon av fiskens gjeller og dermed være uheldig for fiskehelsen.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) sin Salmon Standard, som forbyr høytrykksspyling av kobbernøter mens de står i sjøen, har også ført til økende interesse for alternativer til kobberimpregnert not.

Seks alternativer

I dette prosjektet ble det testet seks alternative impregneringstyper for nøter: to med redusert kopperinnhold, tre med andre biocider enn kopper, og én uten biocider.

Prøvene ble sammenliknet med to kontrollgrupper, en med konvensjonell kopperimpregnering og en helt uten impregnering.

Prøvene ble satt ut på en kommersiell oppdrettslokalitet i to perioder på seks og tre måneder, henholdsvis i perioden mars til oktober og juni til oktober.

Resultatene fra testene viste at én av impregneringene med lavt kopperinnhold hadde en effektivitet sammenliknbar med effektiviteten til den konvensjonelle kopperbaserte impregneringen.

De andre alternativene ble tidligere kolonisert av begroingsorganismer enn den impregnerte kontrollprøven og/eller hadde større mengder begroing enn denne.

Behov for nye løsninger

SINTEF bemerker at selv de beste impregneringene ikke klarte å hindre begroing i hele forsøksperioden, noe som understreker behovet for nye løsninger som kan holde en hel produksjonssyklus.

For andre overflatestrukturer ble to nye typer selvklebende film mettet med forskjellige konsentrasjoner av kopperpartikler testet.

Disse ble sammenliknet med kommersielt tilgjengelig koppertape designet for begroingshindring, og med ubehandlet overflate. Prøvene sto i sjøen over en periode på 10 måneder, fra mars til januar.

Også her ble faktorer som dekningsgrad, artsrikhet og våtvekt vurdert månedlig.

Resultatene fra testene indikerer at begge kopperfilmene var like effektive i å hindre begroing som koppertapen. I tillegg viste kobbertapen tegn til større slitasje på grunn av utslipp av kobber, noe som indikerte at filmene kan antas å være effektive i en lengre periode enn tapen.