Olje- og energidepartementet har foreslått å lyse ut 136 nye blokker for petroleumsaktivitet, hvorav 11 ligger i Norskehavet og 125 i Barentshavet. Departementet legger opp til å utlyse ni områder i 25. konsesjonsrunde, og forslaget er sendt på offentlig høring.

Nå har Havforskningsinstituttet sendt sitt høringssvar.

– Vi anbefaler i vårt høringssvar å ikke åpne områdene som er foreslått åpnet ved Mørebankene og lengst nord og sørvest i Barentshavet, sier forskningsdirektør ved HI, Geir Huse, i en uttalelse på HIs nettsider.

Større usikkerhet

Konsesjonsrunden som nå dras i gang er nummerert. Disse konsesjonsrundene omfatter umodne deler av norsk sokkel der usikkerheten til leteaktiviteten er større, men der det samtidig er mulighet for å gjøre store nye funn.

«Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid», skriver Olje- og energidepartementet i sitt høringsbrev.

Olje- og energiminister Tina Bru Foto: Javad Parsa

- Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel. Ved å sette i gang 25. konsesjonsrunde samtidig som vi har de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder – TFO, får olje- og gassnæringen tilgang til areal både i mindre kjente og kjente områder. Konsesjonsrundene er en av bærebjelkene i petroleumspolitikken, sa olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding i juni.

Sårbart for påvirkning

I sitt høringssvar viser HI til at flere av blokkene i nord overlapper, eller ligger svært nær, den såkalte iskantsonen. Denne sonen er beite-, oppvekst, og overvintringsområde for fisk, sjøfugl, sjøpattedyr, og et sårbart område for påvirkning.

Et annet område sørvest i Barentshavet ligger tett på gyteområde for hyse, mens blokkene i Norskehavet ligger tett på gyteområde for viktige fiskearter som nvg-sild, sei og uer, påpeker HI. Området har også koraller og svamper som vil være sårbare for oljevirksomhet.

Kritisk til utlysningsordningen

HI stiller seg også kritisk til dagens ordning med utlysning av areal for oljevirksomhet gjennom egne konsesjonsrunder.

«Ordningen bryter med prinsippet om helhetlig forvaltning, der en vurderer den samlede belastningen av menneskelig aktivitet på økosystemene», heter det i høringssvaret fra instituttet.

– Det er et økende problem for det marine miljøet at vi har en fragmentering av forvaltningen mellom ulike sektorer. Vi mener tildeling av areal for petroleumsvirksomhet burde være en del av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder, sier Huse.

Klimaeffekter

Videre mener HI også at effektene av oljevirksomhet på det globale klimaet må trekkes inn i vurderingen når areal skal tildeles. Her viser HI til at kunnskap om klimaendringer, inkludert havforsuring og effekter på marine økosystemer, har økt vesentlig de siste årene.

– Siste rapport fra FNs klimapanel i 2018, som forskere fra HI har bidratt til, viser at en rask reduksjon av verdens forbruk av olje og gass er nødvendig hvis global oppvarming skal kunne holdes under 1,5 grader, sier Geir Huse.

Høringssvaret fra HI finner du her.