Med forbehold om at ting kan endres i de pågående forhandlingene i Den norsk-russiske fiskerikommisjonen, forutsetter direktoratet i sitt reguleringsforslag en total hysekvote på 232 537 tonn.

Det betyr en økning på åtte prosent fra inneværende år, og direktoratet følger opp med et reguleringsopplegg innrettet mot å kunne fiske mest mulig av den norske kvoten. Det har fiskerne ikke greid de siste årene utenom i 2019, og det ser det heller ikke ut til at de vil greie i år.

Direktoratet har i sitt omfattende reguleringsframlegg foreslått en del forklaringer på hvorfor spesielt kystfiskeflåten har problemer her, og både overregulering og refordeling er en del av bildet fiskerimyndighetene ser for seg for neste års hysefiske.

Direktoratet gjør imidlertid oppmerksom på at man der ikke er klar til å sette i gang med kvotefleks på fartøynivå i torskefiskeriene i 2021.

Reguleringsforslagene finner du her.