Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Kartverket er i ferd med å kartlegge bunnen i de fire nordligste kystkommunene i Sogn og Fjordane, samt i de fem sørvestligste kommunene i Sunnmøre. Kartene blir laget med én meters nøyaktighet, noe Forsvaret ikke kan godta blir offentlig tilgjengelig. Forsvaret er etter det FiskeribladetFiskaren kjenner til redd for å avsløre forsvarsinnretninger.

Da forsker Dag Ottesen ved NGU presenterte kartene for oppdrettere og ansatte i havbruksforvaltningen på fylkes og nasjonalt nivå, på miljøseminaret til Sogn og Fjordane i Florø, var det mange som så nytten av kartene i kystsoneplaner, overvåking av sjøbunn og for oppankring av oppdrettsanlegg.