Regjeringen legger i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den skal forbedre vilkårene for sjøtransport, bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål og ivareta miljøhensyn. – Konkurransen om sjøarealene har økt de senere årene, og mange har interesser i å benytte kystsonen