Lysprikkfisk er blant de mesopelagiske artene som flere forskere mener det ligger store kommersielle muligheter i. Liegruppen søkte om dispensasjon fra forskriften om maskevidde på trålen for å kunne fiske