Stortinget vedtok med kvotemeldingen i mai at åpen gruppe skal gis en fast andel på 6,12 prosent av norsk totalkvote, før fordeling mellom trål og konvensjonell flåte.

I sitt høringsinnspill til neste års torskereguleringer ber Fjordfiskenemda (FFN) om at denne prosenten nærmest dobles, til 12 prosent av totalkvoten.

– Fartøy i åpen gruppe bidrar til en variert flåtestruktur og god distriktspolitikk, med et fiske som er lite energikrevende og som også stimulerer til en god utnyttelse av andre fiskeslag enn torsk. FFN mener kvotegrunnlaget for de minste fartøyene må styrkes vesentlig for at lovfestet rett til fiske skal være reell, samt for å oppfylle havressurslovas formålsparagraf om å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, skriver nemnda i sin begrunnelse.

Leder i Fjordfiskenemda, tidligere fiskeriminister og nå ordfører i Tana, Helga Pedersen. Foto: Arkivfoto Eskild Johansen

Minimumskvoter

De ber også om at kystfiskekvotens andel av totalkvoten økes fra 0,9 prosent til 1,2 prosent. Kvotefleksibilitet mellom år, hvor gruppen kan bli trukket for et eventuelt overfiske påfølgende år, mener de verken skal gjelde for åpen gruppe eller kystfiskekvoten.

De ber også om at det fastsettees minimumskvanta til disse to ordningene, for at den «lovfestede retten til fiske skal være reell».

– Fjordfiskenemnda mener slikt minstekvantum må fastsettes til 25.000 tonn for åpen gruppe og 3500 tonn til kystfiskekvoten. For kystfiskekvoten vil det også være relevant å øke kvotestørrelsen ved ev. utvidelse av det geografiske virkeområdet for ordningen, heter det i høringsinnspillet.

Fjordfiskenemnda mener også at kvantumet i åpen gruppe i størst mulig grad må fordeles som garanterte kvoter, inkludert overregulering, for å unngå konkurransefiske.

Fjordfiskenemda:
  • Skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, med særlig vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. Virkeområdet er fylkene Finnmark, Troms og Nordland.
  • Opprettet i 2013 som en oppfølging av Kystfiskeutvalget sitt arbeid. Skal være et rådgivende organ for styresmaktene i de tre nordligste fylkene, blant annet når det gjelder fjordlinjer.
  • Ledes av tidligere fiskeriminister Helga Pedersen.

Avviser kompensasjon

Som et rekrutteringstiltak har Stortinget bestemt at det fra neste år skal gis et alderstilegg til alle fiskere under 30 år i åpen gruppe. Dette tillegget hentes fra åpen gruppes egen avsetning, noe Fjordfiskenemda reagerer på. De mener ordningen med alderstillegg heller ikke er tilstrekkelig utredet.

Fjordfiskenemda avvsier også blankt at trålflåten skal kompenseres for at avsetningen til åpen gruppe fra neste år av skal tas «fra toppen».

– De foreslåtte endringene virker ganske meningsløse, dersom disse skal måtte kompenseres, skriver nemda.

– Har ikke mistet noe

Fjordfiskenemda ber heller om at trålkvoter som ikke leveres i henhold til leveringsforpliktelser, overføres til kystflåten under 21 meter.

«Fjordfiskenemnda vil for øvrig minne om at åpen gruppe sin andel av totalkvoten i praksis har vært større enn det som har blitt tildelt fra årets start, grunnet langvarig praksis for ekstra tildelinger utover året. Den minste flåtens effektivitet kan være meget varierende ut fra værforhold og fiskens tilgjengelighet, og det har derfor vært praksis for at denne delen av flåten har blitt tilført ekstra kvantum (fra «buffer», eksempelvis fra ubenyttet tredjelandskvantum) ved behov – for å holde aktiviteten i gang lengst mulig. Det må selvsagt tas høyde for dette ved fastsettelse av prosentandel til åpen gruppe, og det er i realiteten ikke slik at trålgruppen har «mistet noe» ved ev. overgang til ny fordelingsmodell», skriver nemda.